စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

သမိုင်းအကျဉ်း

၁။  အစိုးရဌာန/ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးရှိ စက်ပစ္စည်းများ၏ အင်အားကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် စက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (EQUIPMENT CONTROL COMMITTEE) ကို အမျိုးသား စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန၏ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၈) ရက်စွဲပါ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၇) အရ အင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်း (၄) ဦး၊ စာရေးဝန်ထမ်း (၁၀) ဦး၊ ပေါင်း (၁၄) ဦးဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၂။  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ စဘ-၂/ ၃/၂၄(၆၅/၇၂) အရ အရာထမ်း (၂၄) ဦး၊ အမှုထမ်း (၄၈၀) ဦး၊ ပေါင်း (၅၀၄) ဦးဖြင့် ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကို အမည်ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၅)၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ အရာထမ်း (၁၂၉) ဦး၊ အမှုထမ်း (၄၄၅) ဦး၊ ပေါင်း (၅၇၄) ဦးဖြင့် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် အရာထမ်း (၇၉) ဦး၊ အမှုထမ်း (၂၇၁) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃၅၀) ဦးဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

မူဝါဒ

၃။  နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒများနှင့်အညီ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများရှိ ယာဉ်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ စွမ်းအားပြည့်အသုံးပြုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်။

ရည်မှန်းချက်

၄။  ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် -

(က)   ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများရှိ ယာဉ်များ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်း များအား စနစ်တကျ စာရင်းကောက်ယူ မှတ်တမ်းပြုစုထားရှိရမည်။

( ခ )   ယာဉ်နှင့်စက်ပစ္စည်းများကို စွမ်းအားပြည့်အသုံးချနိုင်စေရေးအတွက် စစ်ဆေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် စက်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ရမည်။

( ဂ )   ယာဉ်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်များအား စိစစ်ခွင့်ပြုရမည်။

(ဃ)   နိုင်ငံတော်အဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဧည့်သည်တော်များ သွားလာရေးအတွက် မော်တော်ယာဉ်များ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

( င )   ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ ယာဉ်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရာတွင် လိုအပ်သည့် လမ်းညွှန်မှုပေးရန်နှင့် လိုအပ်ပါက ဝယ်ယူမှုကိုဆောင်ရွက်ပေး ရမည်။