ရေးဖြေအောင်စာရင်း ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူး (၅) နေရာ၊ စစ်ဆေးရေးမှူး-၂ ရာထူး (၅) နေရာ၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ ရာထူး (၂) နေရာ၊ အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး (၄) နေရာ နှင့် သန့်ရှင်းရေးအကူ ရာထူး (၂) နေရာ အမှုထမ်းရာထူး (၁၈) နေရာအတွက်

လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်ကြေညာခြင်း

၁။      စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာနက ၁၅-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး (လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၅) နေရာ၊ စစ်ဆေးရေးမှူး-၂ (လစာနှုန်းကျပ် *၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၅) နေရာ၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၂) နေရာနှင့် အငယ်တန်းစာရေး (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူး (၄) နေရာစသည့် အမှုထမ်းရာထူး(၁၆)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများကို ၆-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ၇-၆-၂၀၂၁ ရက် နေ့တွင် လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။       ထို့ပြင် သန့်ရှင်းရေးအကူ (လစာနှုန်းကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) ရာထူး (၂) နေရာ အတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပြီး စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံစွာ တင်သွင်းလာသော လျှောက်ထားသူ များကိုလည်း ၇-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့၌ပင် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၃။      အဆိုပါ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်မည့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်းကို ဤဦးစီးဌာန၏ ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင်လည်းကောင်း၊ ဤနေရာ ကို Click ၍ PDF ဖိုင်အား Download ပြုလုပ်၍လည်းကောင်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

၄။      သို့ဖြစ်ပါ၍ စစ်ဆေးခံရမည့်သူများအနေဖြင့်   ဤဦးစီးဌာနသို့  မိမိတို့ စစ်ဆေးခံရမည့် ရက်များတွင် သတ်မှတ်နေ့ရက်အချိန်အတိုင်း သတင်းပို့ကြရန်နှင့်  အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက် စာတမ်းများကို မိမိတို့နှင့် တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာရမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်-

(က)    ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး၊ စစ်ဆေးရေးမှူး-၂၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ နှင့် အငယ်တန်း စာရေး ရာထူးနေရာများအတွက်

(၁)     ဘွဲ့လက်မှတ်(သို့မဟုတ်) အောင်လက်မှတ်မူရင်း

(၂)      တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်မူရင်း

(၃)     နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်း

( ခ )   သန့်ရှင်းရေးအကူရာထူးနေရာအတွက်

(၁)     နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်း

၅။      စစ်ဆေးခံရမည့်သူများအနေဖြင့်  စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ရှိပါက  ဤဦးစီးဌာန၊   စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနစု တယ်လီဖုန်း အမှတ် ၀၆၇၃၄၀၆၃၂၂ သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။