ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ ( Budget Reports )

AttachmentSize
PDF icon Myanmar Annual Fiscal data for dissemination (2020).pdf1.78 MB
PDF icon 2019-2020 Fiscal Year_Fiscal Policy Statement.pdf300.65 KB
PDF icon Myanmar Fiscal Data Summary according to Myanmar Accounting Methodand Myanmar Fiscal Data according to IMF’s Government Finance 427.95 KB
PDF icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်လယ်သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာ (Mid Year Review)6.99 MB
PDF icon Fiscal data for dissemination 2019.pdf735.64 KB
PDF icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ (Mid Year Report)28.63 MB
PDF icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပထမ (၃) လပတ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ ( In Year Report)26.35 MB
Office spreadsheet icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပထမ (၃)လပတ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ(In Year Report) Table187 KB
PDF icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပထမ (၃) လပတ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ ( In Year5.85 MB
PDF icon ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ(၆)လအတွက် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ ( Mid Year Report- MYR)26.42 MB
Office spreadsheet icon ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ(၆)လအတွက် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ ( Mid Year Report- MYR)195 KB
PDF icon ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလအထိ(၆)လအတွက် ဒုတိယ(၃)လပတ်(ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ဘဏ္ဍာငွေအရေအသုံးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ 26.93 MB
PDF icon ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလအထိ(၆)လအတွက် ပထမ(၃) လပတ် (ဧပြီလမှ ဇွန်လအထိ) ဘဏ္ဍာငွေအရေအသုံးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ (In Year Report)49.89 MB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်ပတ်လည်(ဧပြီလ မှ မတ်လကုန်အထိ) ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ (Year End Report- YER)24.82 MB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဒုတိယ ( ၆ ) လပတ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ ( 2nd 6 Month Reoprt )28.13 MB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စတုတ္ထ (၃) လပတ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ (In Year Report-IYR)39.03 MB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တတိယ (၃) လပတ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ အပိုင်း-၁ (In Year Report- IYR)19.57 MB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တတိယ (၃) လပတ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ အပိုင်း-၂ (In Year Report- IYR)5.63 MB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်လယ်သုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာ (Mid Year Review)7.02 MB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပထမ ( ၆ ) လပတ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ (1st 6 Month Reoprt )26.71 MB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဒုတိယ (၃)လပတ် (ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ (In Year Report)24.32 MB
PDF icon ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပထမ(၃) လပတ် (ဧပြီလမှ ဇွန်လကုန်အထိ) ဘဏ္ဍာငွေအရေအသုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ (In Year Report)32.51 MB
PDF icon ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်ပတ်လည် (ဧပြီလမှ မတ်လကုန်အထိ) ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ35.21 MB
PDF icon ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဒုတိယ ( ၆ ) လပတ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ ( 2nd 6 Month Reoprt )24.65 MB
PDF icon ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စတုတ္ထ (၃) လပတ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ (In Year Report-IYR)36.68 MB
PDF icon ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပထမ ( ၆ ) လပတ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ (1st 6 Month Reoprt )21.15 MB
PDF icon ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်ပတ်လည်(ဧပြီလ မှ မတ်လကုန်အထိ) ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ (Year End Report- YER)42.6 MB
PDF icon ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဒုတိယ ( ၆ ) လပတ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ ( 2nd 6 Month Reoprt )35.5 MB
PDF icon ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပထမ ( ၆ ) လပတ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ (1st 6 Month Reoprt )37.39 MB
PDF icon 2018-2019 FY Union_2nd Three Month Budget Report_Jan to March_IYR.pdf27.54 MB
PDF icon 2018-2019 FY SR_2nd Three Month Budget Report_Jan to March_IYR.pdf7.06 MB
Office spreadsheet icon 2018-2019 FY Union_2nd Quarter Budget Report_Tables.xls201 KB
PDF icon 2018-2019 FY_SR 3rd Quarter Budget Report _April to Jun_IYR.pdf7.03 MB
PDF icon 2018-2019 FY_Union 3rd Quarter Budget Report _April to Jun_IYR.pdf26.8 MB
Office spreadsheet icon 2018-2019 FY_Union 3rd Quarter Budget Report_IYR_Table.xls545.5 KB
Office spreadsheet icon 2020-2021 FY Union Budget Law Table.xls170.5 KB
PDF icon Myanmar Annual Fiscal data for dissemination September 2020.pdf1.65 MB
PDF icon Myanmar Quarterly Fiscal Data for dissemination September 2020.pdf1.54 MB