အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များစာစောင်(Citizen's Budget)

AttachmentSize
PDF icon 2020-2021 Fiscal Year Citizen's Budget.pdf5.46 MB
PDF icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (Citizen's Budget)15.55 MB
PDF icon ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလအထိ(၆)လအတွက် ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စာစောင်(Citizen's Budget)3.26 MB
PDF icon ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များစာစောင်(Citizen's Budget)2.44 MB
PDF icon ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များစာစောင်(Citizen's Budget)2.4 MB
PDF icon ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များစာစောင်(Citizen's Budget)3.36 MB
PDF icon 2018-2019_Kayin Citizen Budget.pdf18 MB
PDF icon 2018-2019 Tainthayi Citizen Budget.pdf17.73 MB
PDF icon 2018-2019 Shan_Citizen budget.pdf20.2 MB
PDF icon 2018-2019 Mon_Citizen's Budget.pdf5.15 MB
PDF icon 2018-2019 Mandalay citizen budget.pdf22.3 MB
PDF icon 2018-2019 Kayah State Citizen's Budget.pdf6.25 MB
PDF icon 2018-2019 Kachin Citizen's Budget (Myanmar).pdf4.7 MB
PDF icon 2018-2019 Citizen Budget Rakhine.pdf3.36 MB
PDF icon 2018-2019 Bago Prebudget Statement_MM.pdf18.76 MB
PDF icon 2018-2019 Bago Pamphlet Final_20 Nov 2018.pdf496.55 KB
PDF icon 2018-2019 Bago Citizen Budget.pdf3.99 MB
PDF icon 2018_Bago Citizen Budget.pdf4.63 MB
PDF icon 2018 Yangon_Citizen Budget.pdf6.55 MB
PDF icon 2018 Taninthayi Citizen Budget.pdf6.69 MB
PDF icon 2018 Mon_Citizen's Budget.pdf3.05 MB
PDF icon 2018 Kayah Citizen's Budget-(Mini).pdf4.67 MB
PDF icon 2018 Citizen Budget_Rakhine.pdf2.93 MB
PDF icon 2018 April to September Kayin State Citizen Budget.PDF21.09 MB
PDF icon 2017-2018 Tainthayi Citizen Budget.pdf9.09 MB
PDF icon 2017-2018 Mon_Citizen's Budget.pdf7.86 MB
PDF icon 2017-2018 Kayin State Citizen Budget.PDF23.89 MB
PDF icon ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (Citizen’s Budget) စာစောင်4.03 MB