ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ တင်ပြသည့်ဘတ်ဂျက်အဆိုပြုလွှာနှင့် အထောက်အကူပြုစာစောင်များ

AttachmentSize
PDF icon 2019-2020 FY Budget Summary Book.pdf9.44 MB
PDF icon 2019-2020 FY Budget and Budget Bill.pdf6 MB
PDF icon 2019-2020 Budget Brief_Final.pdf8.16 MB
PDF icon 2019-2020 FY Budget Speech.pdf1.88 MB
PDF icon 2019-2020 FY SEEs Commercial.pdf562.88 KB
PDF icon Financial Commission Endorsement and Excerpt.pdf386.68 KB
PDF icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့် ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း4.97 MB
PDF icon ပြည်ထောင်စု၏ အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အကျဉ်းချုပ်ဇယားများ8.21 MB
PDF icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ရှင်းလင်းတင်ပြချက်14.94 MB
PDF icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် SEEs ကုန်သွယ်မှုအရှုံးအမြတ်စာရင်းများနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေဖော်ပ414.13 KB
PDF icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်၏ ထောက်ခံတင်ပြချက်106.77 KB
PDF icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေ အနှစ်ချုပ်8.15 MB
PDF icon 2018 (6) Month Budget and 2018 Budget Bill18.76 MB
PDF icon Budget Brief9.61 MB
PDF icon Financial Commission Recommendation4.35 MB
PDF icon Minister's Budget Speech19.07 MB
PDF icon Summary Book 1 (6 month)29.01 MB
PDF icon SEEs Profit and Loss4.99 MB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့် ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း30.44 MB
PDF icon ပြည်ထောင်စု၏ အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အကျဉ်းချုပ်ဇယားများ အပိုင်း-၁4.46 MB
PDF icon ပြည်ထောင်စု၏ အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အကျဉ်းချုပ်ဇယားများ အပိုင်း-၂7.7 MB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်၏ ထောက်ခံတင်ပြချက်9.2 MB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ရှင်းလင်းတင်ပြချက်18.38 MB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေ အနှစ်ချုပ်5.8 MB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် SEEs ကုန်သွယ်မှုအရှုံးအမြတ်စာရင်းများနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေဖော်ပ3.31 MB
PDF icon 2020-2021 FY Budget and Budget Bill.pdf5.85 MB
PDF icon Budget Speech for 2020-2021 FY.pdf2.43 MB
PDF icon 2020-2021 FY Budget Brief.pdf3.24 MB
PDF icon 2020-2021 FY_Financial Commission_ Endorsement and Excerpt.pdf341.82 KB
PDF icon 2020-2021 FY_ Budget Summary.pdf9.41 MB
PDF icon 2020-2021 FY_SEEs Commercial.pdf744 KB