စဉ် ပိတ်ရက် အကြောင်းအရာ ဌာန
1 09/10/2021 စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတွင် ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
2 01/14/2021 စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနတွင်ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
3 08/05/2020 ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် အငယ်တန်းစာရေး လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
4 02/11/2019 Request for Expressions of Interest for Individual Consultants – National Database Manager for MEB
5 12/30/2018 စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျှက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး(၂) ရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
6 09/10/2018 Request for Expressions of Interest for International position of Information Technology Expert(Individual Consultant)
7 08/18/2017 နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ် လျက်ရှိသော (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) သတ်မှတ်ထား သည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူး (၂၀)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း Planning