စဉ် ပိတ်ရက် အကြောင်းအရာ ဌာန
1 11/25/2022 ဒုတိယဦးစီးမှူး(၇)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အကြောင်းကြားခြင်း
2 11/21/2022 The Central Statistical Organization is Urgently Looking for National Expert for Short Term Training on Statistical Data Analysis
3 11/21/2022 The Central Statistical Organization is Urgently Looking for National Expert for Short Term – Training on use of Microsoft Power BI
4 11/14/2022 ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၏ စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း
5 11/26/2022 ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၏ စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး ရေးဖြေနှင့် လူတွေ့စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန်အကြောင်းကြားခြင်း
6 10/30/2022 VACANCY ANNOUNCEMENT The Central Statistical Organization is looking for a consultancy for Project Proposal Writing training
7 11/25/2022 ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး (၇) နေရာအတွက် အသက်ကန့်သတ်ချက်နှင့် လျှောက်လွှာပိတ်ရက်တိုးမြှင့်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း
8 11/25/2022 အသက်ကန့်သတ်ချက်နှင့်လျှောက်လွှာပိတ်ရက်တိုးမြှင့်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း
9 10/20/2022 The Central Statistical Organization is Urgently Looking for National Expert for Short Term - Training on Data Base System Construction No.2,
10 10/20/2022 ငွေတိုက်ဉီးစီးဌာနတွင် စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူး (၁၀)နေရာအတွက် ပဏာမရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း

Pages