စဉ် ပိတ်ရက် အကြောင်းအရာ ဌာန
1 06/24/2022 The Central Statistical Organization is Urgently Looking for National Expert for Short Term – Training on use of Moving Graphics/ 3D for Promoting Statistical Literacy
2 06/30/2022 The Central Statistical Organization is Urgently Looking for National Expert for Short Term – Training on Data Base System Construction No. 2
3 06/16/2022 VACANCY ANNOUNCEMENT for Training on use of Microsoft Power BI
4 06/30/2022 VACANCY ANNOUNCEMENT for Training on Data Base System Construction No. 1
5 06/16/2022 VACANCY ANNOUNCEMENT for Training on Price Data Collecting and Reporting for Consumer Price Index
6 07/07/2022 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့တွင် လစ်လပ်လျှက်ရှိသော ဒုတိယစာရင်းအင်းမှူးရာထူး (၅၁) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
7 02/10/2022 The Central Statistical Organization is Urgently Looking for National Expert for Economic Data Analysis Training (Short Term)
8 09/10/2021 စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတွင် ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
9 01/14/2021 စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနတွင်ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
10 08/05/2020 ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် အငယ်တန်းစာရေး လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Pages