စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ နေပြည်တော်

ဖုန်း- +၉၅ ၆၇၃ ၄၀၆၃၈၉

ဖက်စ်-+၉၅ ၆၇၃ ၄၀၆၄၁၆

 

ရုံးအမှတ် (၂၆)၊ နေပြည်တော်
 

ဖုန်း - +၉ ၅ ၆၇ ၄၁၀၀၄၆
 
ဖက်စ် - + ၉ ၅ ၆၇ ၄၁၀၁၈၉