စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

နေပြည်တော်

 

မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

နိဒါန်း

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ၁-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ စ၍ ဦးစီးဌာန အဖြစ် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သော ဌာနဖြစ်ပါသည်။ ဌာန၏ လုပ်ငန်းများအနက် မူလက ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး လုပ်ငန်းစဉ်(၈)ရပ်မှ အသေးစား ပုဂ္ဂလိကငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံလူတန်းစားများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချေးငွေလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ခြင်းအပေါ် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဌာန၏ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမှုအရ အသေးစားငွေရေး ကြေးရေးလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းအပြင် အာမခံလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ နိုင်ငံပိုင် ဘဏ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အောင်ဘာလေထီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကြီးကြပ် စစ်ဆေး ခြင်းစသည့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။      ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲ ပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း၏ မဏ္ဍိုင် () သာယာဝပြောမှုနှင့်  ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု၊ ပန်းတိုင်() အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဦးဆောင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ မဟာဗျူဟာ ၃.၅ ဖြစ်သည့် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ လက်လှမ်းမီ လာရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစနစ် အားကောင်းခိုင်မာရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆောင်ရွက်နေ ပါသည်။ မဟာဗျူဟာ ၃..၇ နှင့် ၂.၁.၁၀ တို့သည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့ခြင်း တိုက်ဖျက်နိုင်သည့် ငွေရေး ကြေးရေးစနစ် အားကောင်း ခိုင်မာစေရန်နှင့် ဟွန်ဒီနှင့် အလားတူ တရားမဝင်ငွေလွှဲပြောင်း ခြင်းစနစ်များကို ပုံစံတကျပြုလုပ်ရန်ဟူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာနှစ် စီမံကိန်းရည်မှန်းချက် (၂၀) ခုအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။

မူဝါဒ  

၂။       မြန်မာနိုင်ငံတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍဖြစ်ပေါ်ရေး၊ ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှန်ကန်စေရေး၊ ပြည်သူများတွင် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အသိ ပညာရရှိရေးနှင့် အရင်းအနှီး ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အထောက်အကူပြုရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်။

ရည်မှန်းချက်

၃။      (က)   မြန်မာနိုင်ငံတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော ငွေကြေးကဏ္ဍ တည်ဆောက်ခြင်းကို           ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း   များ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊အလှူရှင်များ၊ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊      ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့နှင့် ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်၊

          (ခ )    နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားစွာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုမျိုးစုံပေးနိုင်ရေး ကြပ်မတ်       စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရန်နှင့်  အာမခံလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အောင်ဘာလေ ထီလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအား ထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်၊

          (ဂ )    အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပဒေအရ တရားဝင် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်စေရေးနှင့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်နိုင်  ရေးအတွက် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရန်၊

          (ဃ)    ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအာမခံလုပ်ငန်းများနှင့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများ၏  ဝင်ငွေစီးဆင်းမှုသည် သန့်ရှင်းသော ငွေကြေးစီးဆင်းမှု ဖြစ်စေရေးကြီးကြပ်ရန်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၄။      (က)    ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိစေရန်၊

(ခ )    Financial    Inclusion  Roadmap နှင့် Financial Literacy တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဂ )    အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းနှင့် အာမခံလုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ကြီးကြပ် စစ်ဆေးရန်၊

(ဃ)    ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ ငွေကြေးအသိပညာရရှိရေး (Financial Literacy) ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန်၊

(င )    အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းကို တိုက်ဖျက်ရန် အတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများအကြား သတင်းပို့ခြင်း၊ သတင်းပေးစေခြင်း၊ အသိပညာမျှဝေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်၊

(စ )    ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အာမခံလုပ်ငန်းများနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူများ အကြား Management Information System (MIS) သုံးစွဲနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဆ)    ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းကို တိုက်ဖျက်ရန် အတွက် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် အကဲဖြတ်မှုဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများ သင်ယူခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဇ )    အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းနှင့်အာမခံလုပ်ငန်းများအပေါ် AML/CFT ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေအား ရုံးတွင်းစစ်ဆေးကြီးကြပ်မှုနှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ကြီးကြပ်မှုပြုလုပ်ရန်၊

(ဈ )    နိုင်ငံပိုင်ဘဏ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ အောင်ဘာလေထီလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်။

ဌာန၏နောက်ခံသမိုင်း

၁။ မြန်မာ့အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံတော်အစိုးရ ၊ အပေါင်ဆိုင်ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ အမည်ဖြင့် ၁၉၅၂ ခုနှစ် နို၀င်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ပထမဆုံးစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။၁၉၆၁ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလတွင် ပြည်သူ့ငွေချေးကုမ္ပဏီ အမည်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင်  မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ကော်ပိုရေးရှင်းကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်သောအခါ ပြည်သူ့ငွေချေးကုမ္ပဏီကို ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူ့ဘဏ်အတွင်းသို့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သော မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်၏ အသေးစားချေးငွေဌာနတစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ပြည့်နှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သောအခါအသေးစား ချေးငွေဌာနသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ ခွဲထွက်ပြီး မြန်မာ့အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း အမည်ဖြင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ၁၄  ရက်နေ့မှစ၍  ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဆောင်သည့် သီးခြားငွေရေး ကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။

၂။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စနစ်တကျနှင့် ပီပီ ပြင်ပြင်ရှိစေရန် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ  ၁၁ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက် အရ  မြန်မာ့အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း အား မြန်မာ့အသေးစားငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့အသေးစားငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းသည် ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန၏ ကွပ်ကဲမှုအောက် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် လုပ်ငန်း တာ၀န်များ ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

၃။ ၁၄-၈-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့်  ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်  (၁၆/၂၀၁၄) ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၁-၉-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ( ၁၅၆၀/၂၀၁၄) တို့အရ " မြန်မာ့အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်​ဆေးရေးလုပ်ငန်း" အား ၁-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှစ၍ " ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန" သို့ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ရုံးချုပ် ဌာနခွဲ (၆) ခု ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော် ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် (၁၅) ရုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။