ရုံးလိပ်စာ

အမှတ်(၂၁-၂၅)၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(တိုင်းဒေသကြီးရုံး)၊ ဒုတိယနှင့် တတိယထပ်၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဖုန်းနံပါတ်

၀၁ - ၃၇၃၉၅၉

၀၁ - ၃၈၆၆၀၉

ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ်

၀၁ - ၃၇၀၁၀၀

အီးမေးလ်

[email protected]

[email protected]

Website Link - www.secm.gov.mm