ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ

(Listed Companies)

၁။ ပထမမြန်မာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်

1. First Myanmar Investment Co., Ltd.

၂။ မြန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုး(လ်)ဒင်း(စ်)ပတ်ဘလစ်လီမိတက်

2. Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd.

၃။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဘဏ်လီမိတက်

3. Myanmar Citizens Bank Ltd.

၄။ ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်

4. First Private Bank Ltd.

၅။ တီအမ်အိတ်ချ် ဆက်သွယ်ရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်

5. TMH Telecom Public Co., Ltd.

၆။ ထာဝရနဒီအုပ်စု ကုမ္ပဏီများ (အများနှင့်သက်ဆိုင်သော)လီမိတက်

6. Ever Flow River Group Public Company Limited

၇။ အမတဟိုး(လ်)ဒင်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်

7. AMATA Holding Public CO.,Ltd