ဆိုလာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း (၆) မျိုးအား အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်၏အကျိုးငှာ ပြည်တွင်းလျှပ်စစ် ဓာတ်အားလုံလောက်စွာရရှိရေးအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ဆိုလာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှ တင်သွင်းမှုအပေါ် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြု ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည် -
၁။    နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်များ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည့် အချပ်များ
        PV Module / Solar Module / PV Panel / Solar Panel / Solar Panel 92 Watt CIGS (Copper Indium Gallium Selenide)
၂။    နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ပေါင်းစပ်ထိန်းချုပ် ကိရိယာ 
       PV / Solar (Hybrid/Smart Array) Controller, Charge Controller for PV/ Solar
၃။   နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အင်ဗာတာ (စထရင်း /ပေါင်းစပ်/ဘတ္ထရီ/ နှစ်မျိုးသုံး/ပင်မ ) 
       PV / Solar Inverter (String / Hybrid / Battery / Bidirectional / Central)
၄။   အိမ်သုံးတပ်ဆင်မှုပုံစံများ (ခေါင်မိုး နှင့် မြေပြင်တွင် တပ်ဆင်ခြင်း)
       PV / Solar Mounted Structure, PV / Solar Mounted Frames, PV / Solar Mounted Kits (Roof and Ground Mounted)
၅။    နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် တပ်ဆင်မှုစနစ် (ရေပေါ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်း)
        PV / Solar Mounted System (Floating)
၆။     နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့် ဘတ္ထရီပုံး
        PV / Solar Controller and Battery Box
        (PV / Solar Controller နှင့် Battery တွဲလျက် တင်သွင်းခြင်း အတွက်သာ)


       စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန