အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ မျှော်မှန်းချက်

(Vision)

  • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရေးနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို အကာ အကွယ်ပေးရေးအတွက် ကုန်သွယ်မှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ပါဝင်သူများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ပုံဖော်ဆောင်ရွက် ရန်ဖြစ်သည်။

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ခံယူထားသည့်တာဝန်

(Mission)

  • ရသင့်ရထိုက်သည့် အခွန်ငွေများ မှန်ကန်စွာရရှိစေရန်အတွက် အကောက်ခွန်ထိန်းချုပ်မှု ဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ သေချာစေခြင်းနှင့် အကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို ရိုးရှင်းစေခြင်းဖြင့် ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူချောမွေ့​ စေရန်ဖြစ်ပါသည်။