ဆက်သွယ်ရန်

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ရုံးချုပ်)   

အမှတ်-၂၆/၄၂၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊
​ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

Phone : 253180, 391232
Fax : 391002, 391342
E-mail : [email protected], [email protected]m, [email protected]