စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်

ချေးငွေအမျိုးအစားများ

နှစ်စဉ်ချေးငွေ ( မိုး၊ ဆောင်း၊ မိုးကြို)
နှစ်တိုချေးငွေ၊ နှစ်ရှည်ချေးငွေ

နှစ်စဉ်ချေးငွေ

ချေးငွေနှုန်းထား

၂၀၁၈-၂၀၁၉     ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစ၍       

  • မိုးစပါး တစ်ဧက ချေးငွေ        - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်
  • အခြားသီးနှံ တစ်ဧကချေးငွေ  - ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်

နှစ်တို၊ နှစ်ရှည်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးချေးငွေ

အတိုးနှုန်း

  • တစ်နှစ်လျှင် ၅ % ယူ၍ ထုတ်ချေးပါသည်။
  • စုဆောင်းငွေပေါ်တွင်  တစ်နှစ်လျှင် ၅% အတိုးပေးပါသည်။

 

သတင်းနှင့် အင်္ဂါရပ်များ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းချေးငွေများ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းချေးငွေများ

မြို့နယ်ဘဏ်ခွဲများတွင် ငွေထုတ်ချေးနေပုံ