စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်

နေပြည်တော်

စဉ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းသိရှိလိုသည့် အကြောင်းအရာ ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း ဆက်သွယ်ရမည့်ဖက်စ် ဆက်သွယ်ရမည့် အီးမေးလ် မှတ်ချက်
စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ ၀၆၇-၃၄၂၁၃၂၈ ၀၆၇-၃၄၂၁၃၂၈ [email protected]  
ပြည်တွင်းငွေလွှဲလုပ်ငန်း ၀၆၇-၃၄၂၁၄၉၁ ၀၆၇-၃၄၂၁၃၁၁ [email protected]  

(က) ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေလုပ်ငန်း

(ခ) ငွေစုလက်မှတ်လုပ်ငန်း

(ဂ) စာရင်းသေအပ်ငွေလုပ်ငန်း

၀၆၇-၃၄၂၁၄၉၅

၀၆၇-၃၄၂၁၅၂၈

 

၀၆၇-၃၄၂၁၄၉၆

၀၆၇-၃၄၂၁၄၉၇

 

[email protected]  

(က) အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသို့ ချေးငွေ (SMEs)လုပ်ငန်း

(ခ) ကျပ်သိန်း ၂၀၀၀ အထက် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးချေးငွေလုပ်ငန်း

(ဂ) အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးချေးငွေလုပ်ငန်း

၀၆၇-၃၄၂၁၄၉၃

၀၆၇-၃၄၂၁၄၉၄

 

၀၆၇-၃၄၂၂၃၇၁

၀၆၇-၃၄၂၁၄၉၈

 

[email protected]
 
 

(က) ဘဏ်လုပ်ငန်း

(ခ) ကျပ်သိန်း ၂၀၀၀ အောက် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးချေးငွေလုပ်ငန်း

(ဂ) နိုင်ငံခြားငွေလုပ်ငန်း

(ဃ) နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

(င) နှစ်ဆင့်ခံချေးငွေလုပ်ငန်း

၀၆၇-၃၄၂၂၃၉၆

၀၆၇-၃၄၂၁၅၃၀

၀၆၇-၃၄၂၁၈၈၂

၀၆၇-၃၄၂၂၅၀၁

၀၆၇-၃၄၂၁၄၈၄

၀၆၇-၃၄၂၂၃၉၆

၀၆၇-၃၄၂၁၅၃၀

၀၆၇-၃၄၂၁၈၈၂

၀၆၇-၃၄၂၂၅၀၁

၀၆၇-၃၄၂၁၄၈၄

 

(က) ATM ၊ Online Phone Bill၊ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

(ခ)  ပြည်တွင်းပြည်ပသင်တန်းကိစ္စရပ်များ

(ဂ) e- pension card လုပ်ငန်း

(ဃ) Core Banking Solution စနစ်

(င) နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်း

၀၆၇-၃၄၂၁၄၃၇

 

၀၆၇-၃၄၂၀၉၈၈

၀၆၇-၃၄၁၄၉၀၁

၀၆၇-၃၄၂၀၈၈၂

၀၆၇-၃၄၂၁၄၃၇

 

 ၀၆၇-၃၄၂၁၄၃၇

 

၀၆၇-၃၄၂၀၉၈၈

၀၆၇-၃၄၁၄၉၀၁

၀၆၇-၃၄၂၀၈၈၂

၀၆၇-၃၄၂၁၄၃၇

 

 [email protected]

 

 

 [email protected]

[email protected]

 
ရုံးတွင်းစာရင်းစစ်ဆေးခြင်းကိစ္စရပ်များ ၀၆၇-၃၄၂၂၄၅၉ ၀၆၇-၃၄၁၄၇၆၀ -