အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူး၊ အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနှင့် ဒုတိယလက်ထောက်ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး (လစာကျပ် ၁၈၀,၀၀၀- ၂၀၀၀- ၁၉၀,၀၀၀) ရာထူးများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူး၊ အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနှင့် ဒုတိယလက်ထောက်ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး (လစာကျပ် ၁၈၀,၀၀၀- ၂၀၀၀- ၁၉၀,၀၀၀) ရာထူးများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော အလုပ်သင်ဒုတိယအကောက်ခွန်မှူး(လစာနှုန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူး ကျား(၄၅)၊ မ(၂၅) နေရာ၊ စုစုပေါင်း(၇၀)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော အလုပ်သင်ဒုတိယအကောက်ခွန်မှူး(လစာနှုန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူး ကျား(၄၅)၊ မ(၂၅) နေရာ၊ စုစုပေါင်း(၇၀)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Pages