ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့(ရုံးအမှတ်-၃၂) ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာ နှင့် အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနေရာများအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့(ရုံးအမှတ်-၃၂) ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာ နှင့် အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနေရာများအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး(ရုံးအမှတ်-၃၂) ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာ နှင့် အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနေရာများအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး(ရုံးအမှတ်-၃၂) ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာ နှင့် အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနေရာများအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Pages