မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ တောင်သူများသို့ ၂၀၁၇ မိုး ချေးငွေ ထုတ်ချေးလျက်ရှိခြင်း

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သည် နှစ်စဉ်ချေးငွေအဖြစ် (မိုး၊ ဆောင်း၊ မိုးကြို) ချေးငွေများကို ထုတ်ချေးလျှက်ရှိရာ (၂၈.၇.၂၀၁၇)နေ့ထိ ၂၀၁၇-မိုးချေးငွေ (၈,၃၇,၇၀၇.၂၅) ကျပ်သန်း အား ထုတ်ချေးပြီးဖြစ်ပါသည်။