ကြီးကြပ်/စာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် အာမခံမွမ်းမံသင်တန်း ၃/၂၀၁၇

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ ကြီးကြပ်/စာရေးဝန်ထမ်း များအာမခံမွမ်းမံသင်တန်း ၃/၂၀၁၇ ကို မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်) ဆဌမထပ်၊ သင်တန်း ခန်းမ၌ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၆)ရက်တွ

အာမခံအသင်းအခန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ အထွေထွေ အာမခံအစည်းအရုံး(GIAJ)တို့ ပူးပေါင်း၍ အာမခံအသင်း အခန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ Seminar on the Role of Insurance Associ

Pages