ကြီးကြပ်/စာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် အာမခံမွမ်းမံသင်တန်း ၃/၂၀၁၇

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ ကြီးကြပ်/စာရေးဝန်ထမ်း များအာမခံမွမ်းမံသင်တန်း ၃/၂၀၁၇ ကို မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်) ဆဌမထပ်၊ သင်တန်း ခန်းမ၌ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၆)ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့ရာ သင်တန်းသားဦးရေ (၇၉)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၀)ရက်နေ့ထိ ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကြီးကြပ်ဝန်ထမ်းများအတွက် အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းကိုလည်း ဆက်လက်ပို့ချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။