မြန်မာနိုင်ငံသား(တရားဝင်)ပြည်ပအလုပ်သမားအသက်အာမခံလျော်ကြေးပေးအပ်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံသား(တရားဝင်)ပြည်ပအလုပ်သမား အသက်အာမခံ ထားရှိသူဦးအောင်ဆန်းဌေး သေဆုံးမှုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့် ကျပ်သိန်း(၅၀)တိတိကို မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ အသက်အာမခံလျော်ကြေးဌာန၊ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ ဒေါ်မေသန္တာမှ (၁-၉-၂၀၂၂) နေ့တွင် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဦးဆန်းဦးအား လျော်ကြေးပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။