စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး-၂(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)ရာထူး (၂၀)နေရာနှင့် စာပို့(လစာနှုန်း ကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) ရာထူး(၂)နေရာတို့အတွက်ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၃၂) နေပြည်တော်

ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။       စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး-၂(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)ရာထူး (၂၀)နေရာနှင့် စာပို့(လစာနှုန်း ကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) ရာထူး(၂)နေရာတို့အတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

စဉ်

ခန့်ထားမည့်ရာထူး/ ဦးရေ

ပညာအရည်အချင်း

ဘာသာရပ်အလိုက်ခန့်ထားမည့်ဦးရေ

(က)

စိစစ်ရေးမှူး-၂ (၂၀)ဦး

-

စီးပွားရေးပညာဘွဲ့(စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်)

B.Com/M.Com,B.Act/M.Act,B.Econ/ M.Econ, B.Econ(Stats)/M.Econ(Stats), B.BSc(Applied Statistics)/ Master of Applied Statistics

(၇)ဦး

 

 

-

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်)

B.E/M.E(Civil),B.E/M.E(Mechanical), B.E/M.E(Mechatronics),B.E/M.E(IT)

(၆)ဦး

 

 

-

ဥပဒေဘွဲ့(ဥပဒေဘာသာရပ်)

LL.B/ LL.M

(၁)ဦး

 

 

-

သိပ္ပံဘွဲ့(ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်)

B.C.Sc/M.C.Sc, B.C(Tech)/M.C (Tech)

(၂)ဦး

 

 

-

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်)

B.A(English)/M.A(English)

(၄)ဦး

(ခ)

စာပို့ ()ဦး

-

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ

(၂)ဦး

၂။       လျှောက်ထားသူများသည်-

          (က)    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

(ခ)     အမှတ်စဉ်(က)အတွက် ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အသက်(၃၀)နှစ်၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါက ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် (၃၅)နှစ်အထက်မကျော်လွန်သူ၊ အမှတ်စဉ်(ခ) အတွက် ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ တွင် အသက်(၂၅)နှစ်အထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရ မည်။

(ဂ)     ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

၃။       သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်သာ လျှောက်ထားရမည်။ လျှောက်လွှာပုံစံကို ဤနေရာကို Click ၍ Download ရယူနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာတွင်ပါရှိသော အချက်များကို ပြည့်စုံစွာရေးသွင်းရမည်။ (လျှောက်လွှာရောင်းချ ခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်းမပြုပါ။)

၄။       လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲပါရှိရမည်-

(က)    တစ်လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော လိုင်စင်(ကာလာ)ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ၊ (ကျောဘက်တွင် အမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်ရေးသားရန်)၊

(ခ)     အမှတ်စဉ်(က)အတွက် ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ/ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင် လက်မှတ် မိတ္တူ၊ အမှတ်စဉ်(ခ)အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်လက်မှတ် မိတ္တူ၊ (မိတ္တူမှန်ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရန်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ယူချိန် တွင် မူရင်းတင်ပြနိုင်ရမည်)၊

(ဂ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မိတ္တူ)၊(မိတ္တူမှန်ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရန်)၊

(ဃ)    ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် သက်တမ်းရှိသော အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင် ကတ်ပြား မိတ္တူ(ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ယူချိန်တွင် မူရင်းတင်ပြနိုင်ရမည်)၊

(င)      ဝန်ထမ်းများအတွက် မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဌာန၏ထောက်ခံချက်၊

(စ)     ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဆရာဝန်၏ ဆေးထောက်ခံစာမူရင်း၊

(ဆ)    လျှောက်လွှာ ပိတ်ရက်မတိုင်မီ (၁)လအတွင်း အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ ထောက်ခံစာ မူရင်းနှင့် ပြစ်မှု ကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းမှ ထောက်ခံစာမူရင်း၊

၅။       ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများသည် လျှောက်လွှာများကို စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်သို့ လိပ်မူ၍ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်၍သော်လည်းကောင်း ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ရုံးချိန်အတွင်းနောက်ဆုံး ထား၍ ပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။

၆။       နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် လျှောက်လွှာ(၂)စုံကို မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဌာန ထောက်ခံ ချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဤဝန်ကြီးဌာန၊စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနသို့ ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ရုံးချိန်အတွင်း နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရန် ဖြစ်သည်။

၇။       သတ်မှတ်ရက်ထက်နောက်ကျပေးပို့လာသော လျှောက်လွှာများ၊ ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ် ချက်နှင့် မကိုက်ညီသူများ၊ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်း အချက်အလက် မပြည့်စုံသူ များကို စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။

၈။       စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး (၂၀) နေရာအတွက် လျှောက်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို စိစစ် ပြီးပါက သတ်မှတ်ချက်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသူများသည် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေ စာမေးပွဲကို ၂၇-၁၁-၂၀၂၁ရက်နေ့(စနေနေ့)တွင် ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြား များကို ၂၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နှင့် ၂၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ တို့တွင် စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၃၂)၊နေပြည်တော်တွင် ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက် ထုတ်ယူ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး (၂၀) နေရာ အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများကို ၁၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နှင့် ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တို့တွင် လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာ လက်တွေ့စစ်ဆေးခြင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၉။       ရွေးချယ်ခြင်းခံရပါက စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်)တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရမည်ကို သိရှိပါကြောင်းနှင့် အနည်းဆုံး(၃)နှစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိဝန်ခံချက် လက်မှတ် ရေးထိုး ရမည်။ 

၁၀။     စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး (၂၀)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

          (က)    မြန်မာစာ                            (၂)နာရီမေးခွန်း

          (ခ)     အင်္ဂလိပ်စာ                         (၂)နာရီမေးခွန်း

          (ဂ)     အထွေထွေဗဟုသုတ            (၂)နာရီမေးခွန်း

၁၁။     စာပို့ ရာထူး (၂) နေရာအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အမှတ်စဉ် (က) နှင့် (ခ) တို့အတွက် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသည့်ရက်များ ပြောင်းလဲမှုရှိပါက ဤဝန်ကြီးဌာန Website https://www.mopf. gov.mm တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများထံ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်အကြောင်း ကြားခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၂။     စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီးသူများ၏ အမည်စာရင်းကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန Website https://www.mopf. gov.mm တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားပါမည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၀၆၀၆၆၊ ၀၆၇-၃၄၀၆၀၆၇ သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါသည်။