စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနတွင်ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ရာထူး: အငယ်တန်းစာရေး၊ စာပို့၊ လုပ်သား(ဉယျာဉ်)၊ လုပ်သား(အထွေထွေ)
အကြောင်းအရာ:

     ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်

ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။    စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး(လစာနှုန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)ရာထူး(၂)နေရာ၊ စာပို့(လစာနှုန်း ကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)ရာထူး(၂)နေရာ၊ လုပ်သား(ဉယျာဉ်)(လစာနှုန်းကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)ရာထူး(၁)နေရာနှင့် လုပ်သား (အထွေထွေ) (လစာနှုန်း ကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)ရာထူး(၁)နေရာတို့အတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

စဉ်

ခန့်ထားမည့်ရာထူး

အနိမ့်ဆုံးရှိရမည့် ပညာအရည်အချင်း

ခန့်ထားမည့်ဦးရေ

(က)

အငယ်တန်းစာရေး

တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ

(၂)ဦး

(ခ)

စာပို့

အခြေခံပညာရေးအထက်တန်းအဆင့် အောင်မြင်ပြီးသူ

(၂)ဦး

(ဂ)

လုပ်သား(ဉယျာဉ်)

အခြေခံပညာရေးမူလတန်းအဆင့် အောင်မြင်ပြီးသူ

(၁)ဦး

(ဃ)

လုပ်သား(အထွေထွေ)

အခြေခံပညာရေးမူလတန်းအဆင့် အောင်မြင်ပြီးသူ

(၁)ဦး

၂။       လျှောက်ထားသူများသည်-

(က)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

(ခ)

(၁၅-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် အသက်(၃၀)နှစ်၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက (၃၅)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူဖြစ်ရမည်။

(ဂ)

ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

 ၃။     သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်သာ လျှောက်ထားရမည်။ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာ ပုံစံကို ဤဝန်ကြီးဌာန၏ Website www.mopfi.gov.mm တွင် Download ရယူ၍ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ လျှောက်လွှာပုံစံများကို စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်တွင်လည်း ရယူလျှောက်ထားနိုင်သည်။

၄။      စာမေးပွဲဝင်ကြေးကျပ်(၁၀၀0ိ/-)(ကျပ်တစ်ထောင်တိတိ)ကို နီးစပ်ရာ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ တစ်ဆင့် နေပြည်တော်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရှိ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၏ ငွေစာရင်းအမှတ် MD-013794 သို့ ပေးသွင်းရပါမည်။

၅။      လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲလျှောက်ထားရပါမည်-

(က)

ဝင်ကြေးပေးသွင်းသည့် ချလန်မူရင်း၊

(ခ)

တစ်လအတွင်း ရိုက်ထားသော လိုင်စင်(ကာလာ)ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ၊ (ကျောဘက်တွင် အမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်ရေးသားရန်)၊

(ဂ)

အသက်နှင့် ပညာအရည်အချင်း အထောက်အထားအတွက် ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ/ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်မိတ္တူ (မိတ္တူမှန်ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ် ရေးထိုး ရန်)/ အခြေခံပညာကျောင်းများမှ ထောက်ခံချက် (ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ယူချိန်တွင် မူရင်းတင်ပြနိုင်ရမည်။)၊

(ဃ)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မိတ္တူ) (မိတ္တူမှန်ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ် ရေးထိုးရန်)၊

(င)

ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် သက်တမ်းရှိသော အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားမိတ္တူ (ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ယူချိန်တွင် မူရင်းတင်ပြနိုင်ရမည်။)၊

(စ)

ဝန်ထမ်း မဟုတ်သူများအတွက် တစ်လအတွင်းရရှိထားသော အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်နှင့် ရဲစခန်း ထောက်ခံချက်မူရင်း၊

(ဆ)

ဝန်ထမ်းများအတွက် မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဌာန၏ ထောက်ခံချက်၊

(ဇ)

ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဆရာဝန်၏ ဆေးထောက်ခံစာမူရင်း၊

(ဈ)

ရွေးချယ်ခြင်းခံရပါက စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်း စိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ကို သိရှိပါကြောင်းနှင့် အနည်းဆုံး(၅)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြု ချုပ်ဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။      ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများသည် လျှောက်လွှာများကို စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်သို့ လိပ်မူ၍ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်၍သော်လည်းကောင်း ၁၄-၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ (ကြာသပတေးနေ့) ရုံးချိန်အတွင်း နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။

၇။      နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည်လျှောက်လွှာကို မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဌာနထောက်ခံချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဤဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနသို့ ၁၅-၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ (သောကြာနေ့) ရုံးချိန်အတွင်း နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရန် ဖြစ်သည်။

၈။      သတ်မှတ်ရက်ထက် နောက်ကျပေးပို့လာသော လျှောက်လွှာများ၊ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီသူများ၊ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်း အချက်အလက် မပြည့်စုံသူများနှင့် လျှောက်လွှာပိတ်ရက် နောက်ပိုင်း စာမေးပွဲဝင်ကြေး ပေးသွင်းသည့် လျှောက်လွှာများကို ဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။

၉။      အငယ်တန်းစာရေး(၂)နေရာအတွက် လျှောက်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို စိစစ်ပြီးပါက သတ်မှတ်ချက်အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသူများသည် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို ၃၀-၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ (စနေနေ့)တွင် ဖြေဆို ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားများကို ၂၈-၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ (ကြာသပတေးနေ့)မှ ၂၉-၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ (သောကြာနေ့)အထိ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်တွင် လာရောက်ထုတ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများကို ၂၀-၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် လူတွေ့နှင့် ကွန်ပျူတာ လက်တွေ့စစ်ဆေးခြင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။    စာပို့ (၂)နေရာ၊ လုပ်သား(ဉယျာဉ်) (၁)နေရာနှင့် လုပ်သား (အထွေထွေ) (၁)နေရာတို့အတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို ၂၀-၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၁။    စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီးသူများ၏ အမည်စာရင်းကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန Website www.mopfi.gov.mm တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာသွားပါမည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၀၆၀၆၆၊ ၀၆၇-၃၄၀၆၀၆၇၊ ၀၆၇-၃၄၀၆၃၄၀ သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန

 

AttachmentSize
PDF icon Lower Clerk.pdf568.84 KB
PDF icon Other.pdf571.15 KB