ဝန်ကြီးဌာန Website အသစ်တွင် သတင်းနှင့်အချက်အလက်များUpdate ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းဖွင့်လှစ်

, ,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Website အသစ်ဖြစ်သော www.mopf.gov.mm Website တွင် ဦးစီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများ၏       အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ Update ပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် သတင်းနှင့်အချက်အလက်များ Update  ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်း ကို စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၃၂)၌၂၀၁၇ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ(၁၆)ရက်နေ့တွင် Information Matrix ကုမ္ပဏီမှ လာရောက်သင်တန်း ပို့ချခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကို စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း(၂၁) ဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်(၂)ဦးစီ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။