စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (National Accounts Cluster) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ (၁၃း၀၀) နာရီအချိန်တွင် Hybrid ပုံစံဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း၊ ပထမ (၆) လပတ် (ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလ) အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အချက်အလက်များခိုင်မာမှု၊ ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်ပြည့်စုံမှု ရှိစေရေးတို့အတွက် တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ ဆွေးနွေးချက်များတွင်  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့်   တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များက ယင်းတို့ပေးပို့ထားသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ အပေါ် စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့် အကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး ဆွေးနွေးမှုကို မွန်းလွဲ (၁၄း၃၀) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။