တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာစာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအား Microsoft Teams (Online) ဖြင့် ကျင်းပ

,

တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာစာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင်  Microsoft Teams (Online) ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာနှင့် အချက်အလက်များအပေါ် အခြေပြု၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ ပြုစုနိုင်ရေးအတွက် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ National Accounts Cluster အဖွဲ့ဝင်များ စုစုပေါင်း(၃၄)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။