စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတွင် ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ရာထူး: ယာဉ်မောင်း (၅)၊ ရုံးအကူ/ စာပို့
အကြောင်းအရာ:

             ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။  စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး (စီမံကိန်း)၊ ရုံးအမှတ် (၃၂) တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများတွင် ခန့်ထားရန်အတွက် ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။