ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

မူဝါဒ

(က)   နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် လိုအပ်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရာတွင် ပြည်ပငွေကြေးအကူအညီအထောက်အပံ့နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအကူ အညီများ စုစည်းရရှိရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂနှင့် ပြည်ပနှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း များ၊ နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊

(ခ)     မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဒေသတွင်း နှစ်နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံစုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

ရည်မှန်းချက်

(က)    နိုင်ငံတော်အတွက် ထိရောက်သော အထောက်အကူပြုသည့် ပြည်ပအကူအညီ အထောက် အပံ့များနှင့် ချေးငွေကိစ္စများကို စနစ်တကျစိစစ်သုံးသပ်နိုင်ရန်၊

(ခ)     အာဆီယံစီးပွားရေးပေါင်းစည်းရေးအတွက် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဂ)     ပြည်သူဗဟိုပြုစဉ်ဆက်မပြတ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ရရှိစေရန်အတွက် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်ဆံရေးများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဃ)    ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များမှ ကမ်းလှမ်းလာသော ကျွမ်းကျင်မှုအကူအညီများနှင့် ပညာသင်များ စေလွှတ်ခြင်းဖြင့် အစိုးရ၏ Institutional Development တိုးတက်ရန်အတွက် အထောက် အပံ့ပေးရန်  

လုပ်ငန်းစဉ်

(က)     ပြည်ပမှ ငွေကြေးအကူအညီ အထောက်အပံ့၊ ချေးငွေရယူမှု ကိစ္စရပ်များတွင် နိုင်ငံတော် အကျိုးစီးပွား ထိခိုက်နစ်မှုမရှိစေရန်နှင့် တည်ဆဲဥပဒေများ၊ နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထား သော မူဝါဒစည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် စိစစ်ခြင်း

(ခ)       ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နှစ် နိုင်ငံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် Focal ဌာန အဖြစ် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊

(ဂ)    ခွင့်ပြုချက်ရရှိသော လုပ်ငန်းစီမံချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်သော်လည်း ကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ စီမံချက်များနှင့် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်ဒေသကြီး အစိုးရများ မှ တင်ပြလာသည့်စီမံချက်များကို ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အလှူရှင် နိုင်ငံများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊  

(ဃ)       လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံခြားပညာသင်စေလွှတ်ရေး နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပညာသင်ဆုကမ်းလှမ်းသည့်နိုင်ငံ/ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံခြား ပညာတော်သင် စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီနှင့် ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများ အကြား ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င)    INGO အဖွဲ့အစည်းများ အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ရရှိရေးအတွက် ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်  INGO အဖွဲ့အစည်းများမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့်စီမံကိန်းများ စာရင်းပြုစုခြင်း၊ 

(စ)    ထိရောက်သော နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက်အပံ့များ ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် နိုင်ငံခြား အကူအညီ အထောက်အပံ့ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (Aid Information Management System - AIMS) အား ထူထောင်ရန် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာအကောင်အထည်ဖော်သည့်ဝန်ကြီးဌာနများအကြား ညှိနှိုင်း ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း၊

(ဆ)      အရှေ့အာရှဒေသ စီးပွားရေး ပေါင်းစည်းရေးနှင့် ဒေသအချင်းချင်း စီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများအားညှိနှိုင်းခြင်း၊

(ဇ)      စီးပွားရေးရာကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူး၏ ရုံးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဈ)    ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူးရုံး လုပ်ငန်းအဖွဲ့အဖြစ်ဆောင် ရွက် ခြင်း၊