ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် အငယ်တန်းစာရေး လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ရာထူး: အငယ်တန်းစာရေးရာထူး
အကြောင်းအရာ:


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။    ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် အငယ်တန်းစာရေး (လစာနှုန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀)ရာထူး (၁၅) နေရာ ခေါ်ယူရန် ရှိပါသည်။
၂။    အငယ်တန်းစာရေးရာထူးအတွက် လျှောက်ထားသူများသည်-
    (က)    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။
(ခ )    အနည်းဆုံးပညာအရည်အချင်းမှာ တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိသူ ဖြစ်ရပါမည်။
(ဂ )    ဌာနတွင် အနည်းဆုံး (၃) နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
၃။    လျှောက်ထားသူသည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် အသက် ၂၅နှစ်ထက် မကျော်စေရ၊ အစိုးရ ဝန်ထမ်းများအား အသက်၃၀အထိ ခွင့်ပြုသည်။ ရေးဖြေစာမေးပွဲကို နေပြည်တော်တွင် ဖြေဆိုရမည်။ ဖြေဆိုရမည့် ဘာသာရပ်များမှာ မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် အထွေထွေဗဟုသုတ ဖြစ်ပါသည်။ ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်မည့် ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာနှင့် ဖြေဆိုရန်အတွက် ဖြေဆို ခွင့်ရရှိသူအမည်စာရင်း ခုံအမှတ်တို့ကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးဌာန၏ Website များဖြစ်သော https://www.frd.gov.mm နှင့် https:// www.mopfi.gov.mm တွင် ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။    အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၄)၊ နေပြည်တော်သို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၄၁၀၂၄၂ ၊ ၀၆၇-၄၁၀၁၇၄ ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ လျှောက်ထားသူသည် စာမေးပွဲဝင်ကြေး ကျပ် ၁၀၀၀/-ပေးသွင်း ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စာမေးပွဲဝင်ကြးပေးသွင်းသူများသည် နေပြည်တော် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရှိ ငွေစာရင်းအမှတ် ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန MD 013363 သို့    ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပြီး စာရင်းအမှတ်အောက်ရှိ ကွက်လပ်တွင်  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အငယ်တန်းစာရေးရာထူးအတွက်စာမေးပွဲဝင်ကြေး ပေးသွင်းခြင်းဟုဖေါ်ပြ၍ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ် ပါသည်။ နယ်မှပေးသွင်းသူများသည် Fax ငွေလွှဲဖြင့် ပေးပို့နိုင်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာများကို ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန Website [https:// www. frd.gov.mm] တွင် Download ရယူ၍ လျှောက်ထားရမည်။]
၅။    လျှောက်လွှာနှင့်အတူ-
    (က)    ဝင်ကြေးပေးသွင်းသည့် ချလံမူရင်း
    (ခ )    ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူမှန်
(ဂ)    အသက်အထောက်အထားအတွက် အခြေခံပညာအထက်တန်း အောင်လက်မှတ် မိတ္တူ

(ဃ)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ
(င )    အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
(စ )    လွန်ခဲ့သော (၆) လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ပတ်စ်ပို့ဓါတ်ပုံ(၂) ပုံ
(ဆ)    ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့မှ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်မူရင်းတို့ပါရှိ ရမည်။
၆။    ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများ လျှောက်လွှာတင်သွင်းရာတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ငွေရေး ကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ ရုံးအမှတ် ၃၄၊ နေပြည်တော်သို့ လိပ်မူပြီး လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ လည်းကောင်း၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်စာပြုလုပ်၍ လည်းကောင်း၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ (၅-၈-၂၀၂၀)ရက် နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရမည်။
၇။    ဝန်ထမ်းများသည် ဌာနအကြီးအကဲ ခွင့်ပြုချက်လက်မှတ်ပါရှိသည့် လျှောက်လွှာကို မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ဌာနမှတစ်ဆင့် ဤဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ရန်ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာမိတ္တူ တစ်စုံကို ( ၅ - ၈- ၂၀၂၀) ရက်နောက်ဆုံးထား၍ ဤဦးစီးဌာနသို့ ကြိုတင်ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူသော အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးအတွက်
လျှောက်လွှာ


ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ်(၃၄)၊ နေပြည်တော်
                                ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊               လ      ရက်
၁။    လျှောက်ထားသည့် ရာထူး ____________________________________________
၂။    လျှောက်ထားသူ
    (က)    အမည်  _____________________________________________________
    (ခ )    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ________________________________
    (ဂ )    အသက်/မွေးသက္ကရာဇ် (ရက်၊ လ၊ နှစ်) _____________________________
        (ခရစ်သက္ကရာဇ်ဖြင့် ဖော်ပြရန်) ___________________________________
    (ဃ)    လူမျိုးနှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ __________________________________
        (မည်သည့်တိုင်းရင်းသားဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်) ______________________
    (င )    ပညာအရည်အချင်း (ရရှိသည့်ဘွဲ့/ဒီပလိုမာကို ________________________
        အောင်မြင်သည့် ခုနှစ်နှင့် တကွဖော်ပြရန်) ___________________________
    (စ )    လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်(နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်လျှင်)
        လက်ရှိရာထူး/ဌာန/လစာနှုန်း ____________________________________
        ___________________________________________________________
        (မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ဌာနအကြီးအကဲထောက်ခံချက် ပူးတွဲလျက်)
(ဆ)    ဝန်ထမ်းမဟုတ်လျှင်   အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊  မြို့နယ်၊   မှတ်ပုံတင်သည့် ရက်စွဲ)______________________________________________________
(ဇ )    ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာအပြည့်အစုံ ____________________________________
    ______________________________________________________________
    ______________________________________________________________


၃။    (က)    ဖခင်အမည် _________________________________________________
        နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ________________________________
        အလုပ်အကိုင်/ရာထူး/ဌာန ______________________________________
        နေရပ်လိပ်စာ ________________________________________________
    (ခ )    မိခင်အမည် _________________________________________________
        နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ________________________________
        အလုပ်အကိုင်/ရာထူး/ဌာန ______________________________________
        နေရပ်လိပ်စာ ________________________________________________
    (ဂ )    အိမ်ထောင်ရှိလျှင်
        ခင်ပွန်း/ဇနီးအမည် ____________________________________________
        နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ________________________________
        အလုပ်အကိုင်/ရာထူး/ဌာန ______________________________________
        နေရပ်လိပ်စာ ________________________________________________
    (ဃ)     သား/သမီးရှိလျှင်
        သား/သမီးအမည် _____________________________________________
        မွေးသက္ကရာဇင် (အသက်) _______________________________________
(င )    မွေးချင်းရှိလျှင် ( အမည်/  နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်/  အလုပ်အကိုင်/ ရာထူး/ ဌာန/နေရပ်လိပ်စာ)
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
၄။    လုပ်ကိုင်ခဲ့ဘူးသော အလုပ်အကိုင်များ ___________________________________
    (နှုတ်ထွက်/ ပြောင်းရွှေ့ရသည့်အကြောင်းဖော်ပြရန်) ________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

၅။    လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲပေးပို့ပါသည်-
(က)    ဘွဲ့ဒီပလိုမာအောင်လက်မှတ်မိတ္တူ (မှန်ကန်ကြောင်း ကာယကံရှင်လက်မှတ် ရေးထိုးရန်)
(ခ )    တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်/ အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်လက်မှတ်
    မိတ္တူ (မှန်ကန်ကြောင်း ကာယကံရှင်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်)
(ဂ )    စာမေးပွဲဝင်ကြေးငွေ ပေးသွင်းသည့် ပြေစာ/ ချလန်မူရင်း
(ဃ)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ
(င )    နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ တစ်ဦး၏ ထောက်ခံချက်မူရင်း
(စ )    နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားမိတ္တူ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံချက်(မူရင်း)
၆။    အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန် ကြောင်း ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

                        လက်မှတ်           __________________
                        အမည်              __________________
                        နေရပ်လိပ်စာ     __________________
                                        __________________
                                        __________________
                       ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်    __________________

မှတ်ချက်။    အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသော လျှောက်လွှာများကို လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

 

AttachmentSize
PDF icon LD .pdf98.41 KB