ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့တွင် ကျင်းပသည့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ် အစီအစဉ်အရ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အတွက် ဒုတိယအကြိမ် ဗဟုသုတ ဖလှယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပန်းတိုင် စာရင်းအင်း များနှင့်ပတ်သက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်သို့ တက်ရောက်

,

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းဇော်သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့တွင် ကျင်းပသည့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ် အစီအစဉ်အရ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အတွက် ဒုတိယအကြိမ် ဗဟုသုတ ဖလှယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲ (၂-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၄-၁၀-၂၀၁၇ ထိ)နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင် စာရင်းအင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့် (၄-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၆-၁၀-၂၀၁၇ ထိ) သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ် အစီအစဉ်အရ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဒုတိယအကြိမ် ဗဟုသုတ ဖလှယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် Session II: Integrating the 2030 Agenda into National Strategies- Lesson Learnt and Next Steps အောက်၌ SDGs Integration in Myanmar: Evidence and Principle-based Approach ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။