မဲခေါင်-ကိုရီးယား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ရန်ပုံငွေ အစီအစဉ် (Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund-MKCF) ဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းတိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာ (Sustainable Development Goals-SDGs Indicators Progress Report) ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (၂) ကြိမ် ကျင်းပ

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ကြီးမှူး၍ မဲခေါင်-ကိုရီးယား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ရန်ပုံငွေအစီ အစဉ် (Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund-MKCF) ဖြင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်မှုစီမံချက် (Capacity Building Project on Development of Statistics) အရ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာ (Sustainable Development Goals-SDGs Progress Report) ထုတ်ပြန်နိုင်ရေး အတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို ၂-၁၂-၂၀၂ ရက်နေ့မှ ၁၄-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ပထမအကြိမ်၊ ၁၇-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ မှ ၂၆-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ ဒုတိယအကြိမ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

           စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေး အတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

  • စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ Update ပြုလုပ်ရန်
  • Focal မရရှိသေးသော ညွှန်ကိန်းများအတွက် Focal ဌာနများသတ်မှတ်ရန်
  • International Sources နေရာတွင် National Sources များကို အစားထိုးနိုင်ရန်
  • Metadata တွက်ချက်မှုများ အတည်ပြုစစ်ဆေးရန်
  • Voluntary National Reviews-VNR ရေးသားရန်အတွက် မှန်ကန်တိကျသည့် စာရင်း အင်းအချက်အလက်များရရှိရန်
AttachmentSize
PDF icon Report for SDGs.pdf175.54 KB
, ,