ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့တွင် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအားလုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့လေ့လာရေး(Internship) သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိ

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့တွင်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များမှကျောင်းသား/ကျောင်းသူ (၁၅) ဦးအတွက်လုပ်ငန်းခွင် လက်တွေ့လေ့လာရေး (Internship) ကိုရုံးအမှတ်(၃၂) နေပြည်တော်၌ (၂-၅-၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၃၁-၅-၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ(၁)လအကြာဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။အဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့လေ့လာရေး(Internship) တွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ရည်မှန်းချက်၊ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပါအဝင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ ဌာနခွဲ၊ ဌာနစိတ်အလိုက်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာများကိုစာတွေ့သင်ကြားပို့ချခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအားစာတမ်းငယ် (Term Paper) ​ရေးသားရန်ခေါင်းစဉ်ရွေးချယ်ခြင်း၊လမ်းညွှန်ပေးခြင်း၊ အကဲဖြတ်ပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာမှုပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ခြင်းများဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။