ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့တွင် လစ်လပ်လျှက်ရှိသော ဒုတိယစာရင်းအင်းမှူးရာထူး (၅၁) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ရာထူး: ဒုတိယစာရင်းအင်းမှူးရာထူး
အကြောင်းအရာ:

                                                                                                                                                                                        ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။  စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာ၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၃၂) တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဒုတိယစာရင်းအင်းရာထူး (၅၁) နေရာများတွင် ခန့်ထားရန်အတွက် ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။