နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံ (ကာလတို)

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံ (ကာလတို)ကို အောက်ပါအတိုင်း လက်ခံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၅၇ နှစ် အထိရှိသော ဝန်ထမ်းများထားရှိနိုင်ပါသည်။