ကရုဏာကြေးစရိတ်

ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသော ဝန်ထမ်းသည် ဤသို့ ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသော နေ့မှစ၍ လစာနှင့်စရိတ်   ထုတ်ယူခွင့်  ဆုံးရှုံးသည့်ပြင်  အမှုထမ်းသက်နှင့်  ပင်စင်ခံစားခွင့်လည်း ဆုံးရှုံးသည်။ သို့ရာတွင် တည်ဆဲနည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ  ကရုဏာကြေးကို လျှောက်ထားခွင့် ရှိပါသည်-

(  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ-၂၁၀(ဇ)(၁) )

(က) ယင်းဝန်ထမ်းသည် အကယ်၍ ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခံရသည့်နေ့တွင် သာမန်အားဖြင့် ပင်စင်ယူပါက ရရှိနိုင်သည့် ပင်စင်နှင့်ဆုငွေ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံထက် မပိုသောငွေကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

[ မြို့ပြဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းဥပဒေအပိုဒ်-၃၅၃ နှင့် ပင်စင်နည်းဥပဒေသစ် အပိုဒ်-၈(၂) ]

( ခ) ကရုဏာကြေးခွင့်ပြုရာတွင် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၏ သဘောတူ ခွင့်ပြုချက်ကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် ရယူရပါမည်။

(မြန်မာပြည်ထပ်ဆင့်ထုတ်မြို့ပြဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းဥပဒေအပိုဒ်-၄၉)

( ဂ) ကရုဏာကြေးစရိတ် ခံစားနေသူ ကွယ်လွန်သွားပါက မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့် မရရှိနိုင်ပါ။

(ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန၏ ၂၄-၁၁-၁၉၇၅ နေ့စွဲပါစာအမှတ်၊ ၄/၆/စီ (၁၉၃၂/၇၅)ပဝရ)

(ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၏ ၃၁-၁၀-၁၉၈၇ နေ့စွဲပါစာအမှတ်၊ ဘ-၂ (၃)၃/၃၇(၈၇)

(ဃ) အသားတင်လုပ်သက် ( ၁၀ ) နှစ် မကျော်လွန်လျှင် ကရုဏာကြေးစရိတ် ခံစားခွင့် မရှိပါ။

[ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၏ ၂၆-၂-၁၉၉၃ နေ့စွဲပါစာအမှတ်၊ ဘ-၂(၄) ၃/၃/၂၅/၉၃) ]

[ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ၂၇-၈-၁၉၉၃ နေ့စွဲပါ ရုံးအမိန့်အပိုင်း(၂)၀၂၉/၉၃ ]

( င) ကရုဏာကြေးစရိတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ လဲလှယ်ခွင့်ကို ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခံရခြင်း ၏ ပြစ်မှုအကြီးအသေးပေါ် မူတည်၍ ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်ရှိမှ ခွင့်ပြုလိုက ခွင့်ပြုနိုင်သည်။    

(တစ်လုံးတည်းပင်စင်လဲလှယ်ရေးနည်းဥပဒေအပိုဒ်-၂(၅))

( စ) ကရုဏာကြေးခံစားခွင့်ပေးရန် အဆိုပြုရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဖော်ပြ၍ လိုအပ်သော အထောက်အထားများနှင့်တကွ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ရပါမည်။ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ဦးစီးဌာန၏ သဘောတူခွင့်ပြုမိန့် ရပြီးမှသာလျှင် ပင်စင်အမှုတွဲ ပြုစု၍ ပင်စင်ဦးစီး ဌာနသို့ ပေးပို့ရပါမည်-        

(၁) ပင်စင်အတွက် ရေတွက်နိုင်သော အမှုထမ်းသက်ပေါင်း၊

(၂) ရာထူးမှ နှုတ်ပယ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ထုတ်ပယ်ခြင်း မခံရမီ အမှုထမ်း သက်တစ်လျှောက်တွင် ဆောင်ရွက်ချက်များသည် ကျေနပ်ဖွယ်ရာရှိ/မရှိ၊

(၃) ပြည်ထဲရေးဌာန၏ ၁၉၄၀ ခုနှစ်၊ ဂျီဆာကြူလာအရ အရေးယူသည့် ကိစ္စတွင် ဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု  အစီရင်ခံစာကိုလည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအရ  တရားရုံး၏  စီရင်ချက်အပေါ်  အခြေခံ၍  အရေးယူသည့်ကိစ္စတွင် သက်ဆိုင်ရာပြည်သူ့တရားရုံး၏ စီရင်ချက် မိတ္တူကိုလည်းကောင်း တင်ပြရန်၊

(၄) နိုင်ငံတော်က ဝန်ထမ်းထံမှ ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာရရန် ရှိ/မရှိ ဖော်ပြ ရန်နှင့်ရှိပါက မြို့ပြဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းဥပဒေအပိုဒ်-၂၀၉(ခ)အရ အဆို ပြုသည့် ကရုဏာကြေးမှ ငွေမည်မျှလျှော့သင့်ကြောင်း ဖော်ပြရန်၊

(၅) ဝန်ထမ်း၏    အိမ်ထောင်သားစုဦးရေနှင့် သားသမီးတို့၏ အလုပ်အကိုင်၊ မိဘအား ထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းရှိ/မရှိ၊ မရှိပါက  မည်သည့် အကြောင်းကြောင့်                                            မထောက်ပံ့နိုင်ကြောင်း၊

(၆) ဝန်ထမ်း၏ စားဝတ်နေရေးအခြေအနေ၊ ယခုအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါက         မည်သည့် အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြောင်းနှင့်  လစာ/ဝင်ငွေ မည်မျှ ရရှိ ကြောင်း၊ အလုပ်အကိုင် မရှိပါက မည်သို့မည်ပုံ နေထိုင်စားသောက်ရ ကြောင်း စသည်တို့ကို ဖော်ပြသော သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း၏ ထောက်ခံချက်၊

(၇) ဝန်ထမ်း၏ လုပ်သက်အလိုက် ကရုဏာကြေး မည်မျှရသင့်ကြောင်း၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ စာရင်းစစ်ထောက်ခံချက်။ (ဤသို့ ထောက်ခံချက် တောင်းခံရာတွင် ပင်စင်အမှုတွဲ   ပြုစုပေးရန်   မလိုအပ်သေးပါ။ အမှုထမ်းသက်စာအုပ်ကိုသာ ပေးပို့ရပါမည်။)

(၈) ဝန်ထမ်း၏ လျှောက်လွှာလက်ခံရရှိကြောင်း ရုံးတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ထားသည့် လျှောက်လွှာမူရင်းနှင့် ကရုဏာကြေးပေးရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ခွင့်ပြုမိန့်စာမူကြမ်း-၂ စောင်။

[ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၏ ၂၆-၅-၁၉၈၆ နေ့စွဲပါစာအမှတ်၊ ဘ- ၂(၄)၃/၁၄(၈၆) ]