ချေးငွေနှုန်းထားတိုးမြှင့်

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သည် စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများကိုနှစ်စဉ်တောင်သူလယ်သမားများသို့ ထုတ်ချေးလျှက်ရှိရာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစ၍ အခြားသီးနှံကိုတစ်ဧကလျှင် ကျပ် ၅၀၀၀၀/- မှ ကျပ် ၁၀၀၀၀၀/- ထိတိုးမြှင့်ထုတ်ချေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။