မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(ရုံးချုပ်) အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း

,

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(ရုံးချုပ်)တွင် (၂၆.၂.၂၀၁၈ မှ ၁၁.၄.၂၀၁၈)အထိဖွင့်လှစ်သည့်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသို့ အရာရှိ(၂၄)ဦးနှင့် အမှုထမ်း(၆)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၃၀)ဦးတက်ရောက်ပြီးAmerican Institute Myanmar မှ ဆရာများ လာရောက်သင်ကြားကြပါသည်။