အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၇/၂၀၂၀၊ ၂/၂၀၂၁၊၁/၂၀၂၂

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ

ထုတ်ပြန်ထားသော ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၇/၂၀၂၀၊ ၂/၂၀၂၁ နှင့်

၁/၂၀၂၂ တို့အား တင်ပြအပ်ပါသည်။

 

 

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း

ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ