အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အထူးကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာချက်

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အထူးကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာချက်

  • အရက်အမျိုးမျိုး၊ စီးကရက်အမျိုးမျိုး၊ ဝိုင်အမျိုးမျိုးနှင့် ဆေးပေါ့လိပ်အမျိုးမျိုးတို့ကို အခွန် အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရောင်းချရမည့်ကုန်စည်များအဖြစ် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန် သတ်မှတ် ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
  • ယင်း အထူးကုန်စည်အမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါကိစ္စရပ်များကို တွေ့ရှိပါက ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို့ သတင်းပေးတိုင်ကြားနိုင်ပြီး ဆုကြေးငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်- (၁) အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များကပ်နှိပ်ထားမှုမရှိခြင်း၊ (၂) အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ထားသော်လည်း ထိုကပ်နှိပ်ထားသည့်အမှတ်တံဆိပ်မှာ အတု ဟု ယူဆနိုင်ဖွယ်ရာရှိခြင်း၊ (၃) အခွန်အမှတ်တံဆိပ်အတုများထုတ်လုပ်ဆောင်ရွက်သည်ကို တွေ့ရှိခြင်း၊ (၄) ပြည်ပမှတရားမဝင်တင်သွင်းရောင်းချမှုများတွေ့ရှိရခြင်း။
  • သတင်းပေးတင်ပြသူ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကို အစိုးရကိစ္စမှတစ်ပါး ထုတ်ဖော်ခြင်းပြုမည် မဟုတ်ပါ။
  • သတင်းပေးသူအား ချီးမြှင့်မည့်ဆုကြေးပမာဏမှာ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ၂၂ ပုဒ်မခွဲ(ဂ) အရ တပ်ရိုက်သည့် ဒဏ်ငွေအဖြစ် ကောက်ခံရရှိငွေ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။
  • ဆက်သွယ်တိုင်ကြားရမည့်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အခွန်ရုံးများ၏ဖုန်းနံပါတ်များမှာအောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည် -
စဉ် ပြည်နယ်/တိုင်း ဖုန်းနံပါတ်
၁။ ကချင် ၀၇၄−၂၂၈၉၃
၂။ ကယား ၀၈၃−၂၂၂၁၆၉၄
၃။ ကရင် ၀၅၈−၂၁၀၈၅
၄။ ချင်း ၀၇၀−၂၁၉၄၂
၅။ စစ်ကိုင်း ၀၇၁−၂၃၃၂၅
၆။ တနင်္သာရီ ၀၅၉−၂၃၅၈၀
၇။ ပဲခူး ၀၅၂−၂၂၀၀၀၆၁
၈။ မကွေး ၀၆၃−၂၀၂၃၂၁၄
၉။ မန္တလေး ၀၂−၄၀၆၁၄၉၅
၁၀။ မွန် ၀၅၇−၂၃၀၁၈
၁၁။ ရခိုင် ၀၄၃−၂၃၃၇၆
၁၂။ ရန်ကုန် ၀၁−၂၅၂၅၁၆
၁၃။ ရှမ်း ၀၈၁−၂၀၂၁၇၂
၁၄။ ရာဝတီ ၀၄၂−၂၄၅၂၉
၁၅။ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၀၆၇−၅၅၀၁၆၇

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန