အခွန်ရှောင်ရှားခြင်း၊ အခွန်လျော့နည်းပေးဆောင်ခြင်း၊ အခွန်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ လွဲမှားဖော်ပြခြင်းနှင့် အခွန်ရှောင်တိမ်းခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာချက်

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အခွန်ရှောင်ရှားခြင်း၊ အခွန်လျော့နည်းပေးဆောင်ခြင်း၊ အခွန်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ လွဲမှားဖော်ပြခြင်းနှင့် အခွန်ရှောင်တိမ်းခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာချက်

၁။  ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အခွန်ရှောင်ရှားခြင်း၊ အခွန်လျော့နည်းပေးဆောင်ခြင်း၊ အခွန်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များလွဲမှားဖော်ပြခြင်းနှင့် အခွန်ရှောင်တိမ်းခြင်းဟူသည့် စကားရပ်များ၏ အဓိပ္ပါယ်နှင့်အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များကို ပြည်သူများ ရှင်းလင်းစွာသိရှိနိုင်ရေး အများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက် အမှတ် ၃/၂၀၂၂  အား (၁၆-၁၁-၂၀၂၂) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
၂။  အများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက်အမှတ် ၃/၂၀၂၂ တွင် အခွန်ရှောင်ရှားခြင်း၊ ပေါ့ဆမှုဖြင့် သို့မဟုတ် မရိုးဖြောင့်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အခွန်လျော့နည်းပေးဆောင်ခြင်းနှင့် အခွန်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို မှားယွင်းစွာ သို့မဟုတ် လမ်းလွဲစွာ ဖော်ပြခြင်းဟူသည့် ဆောင်ရွက်မှုများတွင် ပါဝင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည့်ကိစ္စရပ်များ၊ အခွန်ရှောင်တိမ်းမှုမြောက်သော ကျူးလွန်မှု များအဖြစ် သတ်မှတ်သည့်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို နမူနာဖြစ်စဉ်များနှင့်တကွ ရှင်းလင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
၃။  အခွန်ရှောင်တိမ်းမှု (Tax Evasion) ကို ကျူးလွန်သူများသည် အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှု ဥပဒေအရအရေးယူခံရမည့်အပြင် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရလည်း ထပ်မံတရားစွဲဆိုခံရနိုင်ခြင်းကြောင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် မည်သည့်ဆောင်ရွက်မှုများသည် အခွန်ရှောင်တိမ်းမှု မြောက်သောကျုးလွန်မှုများဖြစ်ကြောင်းကို လေ့လာသိရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
၄။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်သူများအနေဖြင့် (၁-၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် စတင်အကျိုးသက်ရောက်မည့် အများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက်အမှတ် ၃/၂၀၂၂အား ပြည့်စုံစွာသိရှိနိုင်ရန် https://www.ird.gov.mm/sites/default/files/Public_Ruling_3_2022 (Myan_Version).pdf တွင်  မြန်မာဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း၊ https://www.ird.gov.mm/sites/default/files/ Public_ Ruling_3_2022(Eng_Version).pdf တွင်  အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန