ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို IE Data Online စနစ်ကိုအသုံးပြု၍ မှီငြမ်း/ရယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း

, ,

ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်

         အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) စနစ်မှရရှိသော အခွန်ထမ်းလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက်များကို အခွန်စည်းကြပ်ရာ တွင်လည်းကောင်း၊ အခွန်ထမ်းလိုက်နာမှုစိစစ်ရာ တွင်လည်းကောင်း၊ အခွန်စာရင်းစစ်ဆေးရာတွင်လည်းကောင်း၊ အခွန်စည်းကြပ်ခံယူနေသည့် အခွန်ရုံးအလိုက် မှီငြမ်း/ရယူအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ သတင်း အချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဌာနခွဲ ၏ ပရိုဂရမ်မာဝန်ထမ်းများမှ IE Data Online System ကို ရေးဆွဲ၍ လွှင့်တင်ထားရှိပါသည်။

             အဆိုပါ IE Data Online စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ အခွန်ထမ်း ကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး၏ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ၂၆-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀:၀၀နာရီ အချိန်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာ ဌာနခွဲမှ MACCS Data တာဝန်ခံ နှင့် IE Data Online System Developer ဝန်ထမ်းများမှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အခွန်ထမ်းကြီးများ ဆိုင်ရာအခွန်ရုံး၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများ ဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (၁)၊ (၂)၊ (၃၊ (၄)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး တို့မှ တာဝန်ပေး အပ်ထားသောဝန်ထမ်းများ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါ သည်။