အခွန်ထမ်းများအား လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းသစ်များဖြစ်သည့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ်ချက်များကို ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အခွန်ထမ်းများအား အခွန်ဥပဒေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သေချာမှု ပိုမိုပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက စီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ရှိသည့် အခွန်ဥပဒေများအား မည်သို့ စီမံကျင့်သုံးနေသည်ကို  အခွန်ထမ်းများအား အသိပေးရန်အတွက် လည်းကောင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။

လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ခံအကြောင်းအရာ

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် ကာလရှည်ကြာကတည်းကပင် အခွန်ထမ်းများထံမှ အခွန်ဥပဒေပါ အချို့သော ရှုထောင့်များသည် တိကျမှုမရှိကြောင်း၊ အခွန်ရုံးများအချင်းချင်းတွင်ပင် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များ ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အခွန်ဥပဒေများအား မည်သို့ကျင့်သုံးနေသည်ကို သေချာမှုမရှိကြောင်း စသည်ဖြင့် စောဒကတက်မှုများကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့ မသေချာမှုများကြောင့် အခွန်ထမ်းများအတွက် အခက်အခဲများဖြစ်စေပြီး၊ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်တက်စေကာ၊ အကျိုးဆက်အဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အားလျော့စေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အခွန်ထမ်းများသို့ သေချာမှုပိုမို ထောက်ပံ့နိုင်ရေးအတွက် အခွန်ဝန်ထမ်းများအကြား တပြေးညီလုပ်နည်းလုပ်ဟန်များတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်တစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အခွန်ဆိုင်ရာ နည်းပညာပြဿနာရပ်များကို သင့်လျော်စွာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ အခွန်ထမ်းများသို့ အခွန်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ တပြေးညီ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း နည်းပညာလေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ (TRC) တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ နည်းပညာလေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီသည် (၂) လတစ်ကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ အခွန်ရုံးများမှ တင်ပြလာသော ပြဿနာရပ်များအနက် ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုရန် သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်ချက်ပေးရန် လိုအပ်သော ပြဿနာရပ်များကို စဉ်းစားဆွေးနွေးပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ပြဿနာရပ်တစ်ခုကို တင်ပြလာသော သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးက ပြဿနာရပ်အကြောင်း ရှင်းပြချက်၊ ယင်း၏ သိသာထင်ရှားမှု၊ ပြဿနာရပ်နှင့် ဆက်နွယ်နေသော ဥပဒေ/မူဝါဒများကို ဖော်ပြလျှက် ယင်းပြဿနာရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများကို အဆိုပြုတင်ပြရသည်။ ထိုတင်ပြချက်များကို ကော်မတီဝင်များသို့ အစည်းအဝေး မပြုလုပ်မီ ကြိုတင်ဖြန့်ဝေထားပြီး၊ အစည်းအဝေးတွင် အကျေအလည်ဆွေးနွေးကြကာ၊ အကြံပြုချက်များ ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ထို့နောက် အကြံပြုချက်များအပေါ် အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပြုလုပ်သည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ဆက်သွယ်ပြန်ကြားရေးနည်းလမ်းသစ်

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် ယခင်က အခွန်ထမ်းများအား လမ်းညွှန်မှုပေးရန်အတွက် ညွှန်ကြားလွှာများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ စည်းမျဉ်းများပြဌာန်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သည်။ သို့ရာတွင် အခွန်ထမ်းများနှင့်ဆက်သွယ်ပြန်ကြားရာတွင် ပိုမိုသင့်လျော်သည့် အခြားနည်းလမ်းများကိုလည်း မကြာခဏအသုံးပြုရန် လိုအပ်နေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ ညွှန်ကြားလွှာများဆိုသည်မှာ ဥပဒေ သို့မဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကြောင်း ဖော်ပြချက်များသာဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ဇာတ်ကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြချက်များ မပါရှိပေ။ တခါတရံတွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာများဖြင့် မူဝါဒများ ထုတ်ပြန်ရာတွင် အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြချက်ရယူရန်လိုအပ်သည်။ အချို့သော ပြဿနာရပ်များအတွက် မူဝါဒအသစ်တစ်ခုချမှတ်ပေးရန်မလိုအပ်ဘဲ၊ လက်ရှိ ဥပဒေ အကြောင်းရှင်းပြရန်နှင့် ဥပဒေအား မည်သို့ကျင့်သုံးကြောင်း ရှင်းပြရန်သာ လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် နည်းပညာလေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ (TRC) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် များကို အခြေခံ၍ အခွန်ထမ်းများအား လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်အသစ် (၂) မျိုးကို ဖော်ထုတ်ထားပါသည်။

အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်များ - လက်ရှိအခွန်ဥပဒေရှိထားပြီး၊ ယင်းဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအား မည်သို့ဖွင့်ဆိုကြောင်း ရှင်းပြပေးခြင်းဖြင့် အခွန်ထမ်းများနှင့် အခွန်ကိုယ်စားလှယ်များအား ကူညီပေးနိုင်ရန်အတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်များကို ထုတ်ပြန်သည်။

လိုက်နာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ်ချက်များ - လတ်တလောတွင် ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေမရှိသေးသော်လည်း၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် နောက်ပိုင်း ဥပဒေရေးဆွဲရာ၌ အသိအမှတ်ပြု၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သော အချက်များအတွက် လိုက်နာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ်ချက်များကို ထုတ်ပြန်သည်။

ဤထုတ်ပြန်ချက်များသည် မူဝါဒအသစ်များကို ချမှတ်ဖန်တီးပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယင်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အခွန်ထမ်းများသို့ ပိုမိုအသေးစိတ်သော လမ်းညွှန်ချက်များကို ရိုးရှင်းစွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်ပြန်ချက်များသည် လက်ရှိ အခွန်ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ရှုထောင့်များကို ရှင်းပြပေးသည်။ ပြဿနာရပ်အား ရှင်းပြထားသည့် နောက်ခံအကြောင်းအရာပါဝင်ပြီး၊ ယင်းပြဿနာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ မူဝါဒများကို ဖော်ပြထားကာ၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက ထိုဥပဒေအား မည်သို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည် (အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်) သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက ယင်းဥပဒေအား မည်သို့ကျင့်သုံးမည် (လိုက်နာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ်ချက်) ကို ဥပမာများဖြင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြပေးသည်။ ဤထုတ်ပြန်ချက်များသည် ရုံးလုပ်ငန်းသဘောမဆန်ဘဲ၊ ပိုမိုလွယ်ကူစွာ နားလည်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

အရေးကြီးမှတ်ချက်

ဤထုတ်ပြန်ချက်များသည် အခွန်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် အခြားသော ဆက်စပ်ကိစ္စရပ်များအား ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက ကျင့်သုံးသည့်နည်းလမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လမ်းညွှန်ချက်များ ရိုးရှင်းစွာထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် အခွန်ထမ်းများအပေါ် ဥပဒေကြောင်းအရ သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ သို့သော် အခွန်ထမ်းများနှင့် အခွန်ကိုယ်စားလှယ်များအား သေချာမှုပိုမိုပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းအားလုံးက လိုက်နာဆောင်ရွက်ရပါမည်။

ဤထုတ်ပြန်ချက်များကို ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ဝဘ်ဆိုဒ်၏ ဤနေရာတွင် အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ပေးသွားပါမည်။ အခြားသောနည်းလမ်းများဖြင့် ဖြန့်ဝေပေးမည် မဟုတ်ပါ။ ဤနည်းလမ်းသည် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခရီးစဉ် သို့မဟုတ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိ အခွန်ဘဏ္ဍာကောက်ခံရရှိမှု မြှင့်တင်ရေးစီမံချက်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ တိုးတက်လာသော နည်းပညာကိုအသုံးပြု၍ ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ စာတမ်း၊ စာစောင်များကို အီလက်ထရောနစ် နည်းလမ်းဖြင့် ပိုမိုဖြန့်ဝေပေးရန် ရည်မှန်းထားသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန