သာမန်၊ ငွေလုံးငွေရင်းဘတ်ဂျက်များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာအကြံပေး Mr. Kevin Clougherty နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း USOTA Mission မှ သာမန်၊ ငွေလုံးငွေရင်းဘတ်ဂျက်များ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဆိုင်ရာ နည်းပညာအကြံပေး Mr. Kevin Clougherty သည် ၂၀၁၇

,

USOTA Mission မှ သာမန်၊ ငွေလုံးငွေရင်းဘတ်ဂျက်များ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဆိုင်ရာ နည်းပညာအကြံပေး Mr. Kevin Clougherty သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့မှ ဩဂုတ်လ ၄ ရက် နေ့အထိ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနတို့မှ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် သာမန်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်းဆိုင်ရာ ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာစေရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၆)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြ ပါသည်။