မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရအသုံးစရိတ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ် သုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာ၂၀၂၀(Public Expenditure and Financial Accountability - PEFA Assessment Report 2020)

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်အား အခြား သက်ဆိုင်ရာ ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ် အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အထိ ဘဏ္ဍာရေး နှစ် (၃) နှစ်အား လွှမ်းခြုံသည့် ဒုတိယအကြိမ် အစိုးရအသုံးစရိတ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေး တာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ် သုံးသပ်ချက်အား ၂၀၁၉ခုနှစ်မှ စတင်၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရအသုံးစရိတ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ် သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀ (PEFA Assessment Report 2020) ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီး ယင်းအား ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ website: http://pubdocs.worldbank.org/en/401211597818540292/Public-Expenditure-and-Financial-Accountability-PEFA-Assessment-Report-2020 နှင့် PEFA website: https://www.pefa.org/node/3646 တို့တွင်လည်း လွှင့်တင်ထားပြီးဖြစ်၍ အသေးစိတ် ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။