အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနတွင်ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန

လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

 

၁။      အမျိုးသား မှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက် ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်ရုံးချုပ်/ ရန်ကုန်ရုံးခွဲနှင့် မန္တလေးရုံးခွဲ)တို့တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများ ခန့်ထားရန်အတွက် ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါ သတ်မှတ်အရည်အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

 

စဉ်

ခန့်ထားမည့်ရာထူး/ လစာနှုန်းထား(ကျပ်)

ခန့်ထားမည့် ရာထူးနေရာ

ပညာအရည်အချင်း

(က)

ဒုတိယဦးစီးမှူး (မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူး)

၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ

၇ နေရာ

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း/ ရှေးဟောင်း သုတေသန ပညာ)၊ သိပ္ပံဘွဲ့(ဓါတုဗေဒ) ရရှိသူများဖြစ် ရမည်။ (မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ရရှိ သူများကို  ဦးစားပေး စဉ်းစားပါမည်။)

(ခ)

အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂

၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ

၃ နေရာ

(ကျား)

AGTI(EP/EC) ဘွဲ့ရရှိပြီးသူများ ဖြစ်ရမည်။ (စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ၊ လျှပ်စစ်နှင့် အဆောက် အဦ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေး ခန့်ထား ပါမည်။)

(ဂ)

မော်ကွန်းထိန်းလက်ထောက်-၃

၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ

၁၀ နေရာ

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း)၊ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စာကြည့်တိုက် နှင့်သုတပညာ)၊ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (ရှေးဟောင်း သုတေသနပညာ)၊ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ တစ်ခုခုရရှိပြီး ဘွဲ့လွန် စာကြည့်တိုက် စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာ ဒီပလိုမာဘွဲ့ ရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။ ရွေး ချယ်ခြင်း ခံရသူများအား (လစာနှုန်းကျပ် ၁၉၈၀၀ဝ-၂၀၀ဝ-၂၀၈၀၀ဝ) တွင် ကနဦး လစာကျပ် ၁၉၈၀၀၀/- ဖြင့် အလုပ်သင် (၁)နှစ် စတင် ခန့်ထားပါမည်။

(ဃ)

အငယ်တန်းစာရေး

၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ

၁၀ နေရာ

ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။

 

၂။       အထက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်ထားသူသည်-

(က)    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

(ခ)     ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

(ဂ)     အမှတ်စဉ်(က)မှ(ဃ)အထိ လျှောက်ထားလိုသူများသည် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါက လျှောက်လွှာပိတ်သည့်နေ့တွင် အသက် (၃၀)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါက (ဤဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် နေ့စားဝန်ထမ်းများပါ အကျုံးဝင်ပါသည်။) အသက် (၃၅)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

 (ဃ)   ဌာနတွင် အနည်းဆုံး လုပ်သက်တစ်ဆက်တည်း (၃)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဝန်ခံကတိပြုနိုင်သူဖြစ်ပြီး မိမိ အစီအစဉ်ဖြင့် နေထိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

 

၃။      လျှောက်ထားသူများသည် စာမေးပွဲဝင်ကြေး ကျပ် ၁၀၀၀ (ကျပ်တစ်ထောင်တိတိ)ကို နီးစပ်ရာ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ တစ်ဆင့် နေပြည်တော်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရှိ အမျိုးသား မှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ငွေစာရင်းအမှတ် MD-013244 သို့ ပေးသွင်းရပါမည်။ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံများကို အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၏ Website ဖြစ်သည့် www.nam.gov.mm တွင် Download ရယူ၍ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

 

၄။         လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ပူးတွဲပေးပို့ရပါမည်-

                        (က)      ငွေသွင်းချလန်မူရင်း

(ခ)     အခြေခံပညာ အထက်တန်း အောင်လက်မှတ်မိတ္တူ/ ဘွဲ့ရလက်မှတ် မိတ္တူ (မိတ္တူမှန် ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရန်၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်အခါ ဘွဲ့ လက်မှတ်မူရင်း တင်ပြရန်)

( ဂ)    လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၅) ပုံ (၂ လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော)

(ဃ)    ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ (၃)လအတွင်း ဆေးစစ်ချက် ထောက်ခံချက်မူရင်း

(င)     သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းတို့မှ (လျှောက်လွှာ တင်သွင်းသည့်ရက် မတိုင်မီ (၂) လ အတွင်း) ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်မူရင်း

(စ)     ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ ပြစ်မှု ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်မူရင်း

(ဆ)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

(ဇ)     ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် သက်တမ်းရှိသော အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင် ကတ်ပြားမိတ္တူ ပူးတွဲပါရှိရပါမည်။ (ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ယူချိန်တွင် မူရင်း တင်ပြနိုင်ရမည်။)

 

၅။      လျှောက်လွှာများကို စာတိုက်မှဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ဤဦးစီးဌာန ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ ရာဇသင်္ဂဟလမ်း၊ ကုမုဒြာကြာပန်းအဝိုင်းအနီး၊ နေပြည်တော်နှင့် အမှတ်၁၁၄၊ ပြည်ထောင်စု ရိပ်သာလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသို့ လိပ်မူ၍ (၂၆-၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထား၍ အရောက် ပြန်လည်ပေးပို့ရပါမည်။ လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ထက် ကျော်လွန်ပေးပို့လာသော လျှောက်လွှာများ၊ အချက်အလက် မပြည့်စုံသော လျှောက်လွှာများနှင့် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် မကိုက်ညီသူများကို လက်ခံထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။

 

၆။      ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အပိုဒ်(၄)ပါ အထောက်အထားများပါရှိသော လျှောက်လွှာ(၁)စောင်ကို မိမိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဌာနအကြီးအကဲထောက်ခံချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဤဦးစီးဌာနသို့ ၂၆-၂-၂၀၂၁ရက် (သောကြာနေ့) နောက်ဆုံးထားပေးပို့ရန်ဖြစ်ပြီး ကြိုတင်လျှောက်လွှာ မိတ္တူ(၁)စောင်ကို ဤဦးစီးဌာနသို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။

 

၇။      လျှောက်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို စိစစ်ပြီးပါက သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူများသာ နေပြည်တော်တွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရမည်။ ဖြေဆိုရမည့်ဘာသာရပ်များမှာ မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ အထွေထွေဗဟုသုတတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ရေးဖြေအောင်မြင်သူများသည် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာအရည်အချင်း စစ်ဆေးခြင်းကို ထပ်မံဖြေဆိုရပါမည်။ စာမေးပွဲအစီအစဉ်ကို သတင်းစာ နှင့် ဤဦးစီးဌာန၏ Website တွင် ထပ်မံကြော်ငြာပါမည်။

 

၈။      အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စုံစမ်းလိုပါက အမျိုးသား မှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက် ဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်ရုံးချုပ်)သို့ လူကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်) တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၄၁၈၃၈၆ (နေပြည်တော်) နှင့် ၀၁-၃၇၉၉၇၈(ရန်ကုန်)သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

AttachmentSize
PDF icon DSO Form.pdf311.04 KB
PDF icon SAE Form.pdf303.68 KB
PDF icon Archivist-3 Form.pdf303.51 KB
PDF icon LD Form.pdf303.51 KB
, ,