အမေရိကန်နိုင်ငံမှပေးအပ်သည့် Fulbright Specialists Program ဖြင့် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး လာရောက်၍ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၌ နည်းပညာဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

, ,

အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြစ်သည့် Fulbright Specialists Program ကို စီမံကိန်းစိစစ်​​​ရေးနှင့်တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနမှ လျှောက်ထားခဲ့ရာ အဆိုပြု လွှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး စေလွှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူသည် ၆-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ ဤဦးစီးဌာန၌ ရုံးထိုင်လျက်ရှိပြီး စီမံကိန်းစိစစ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာအကူအညီပေးခြင်းနှင့် သင်တန်းပေးခြင်းများကို ၇-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။