ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၃၂) နေပြည်တော်

ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။      စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး-၂ (လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၂၅)နေရာနှင့် ရုံးအကူ(လစာနှုန်း ကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) ရာထူး(၃)နေရာ တို့အတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

စဉ်

ခန့်ထားမည့်ရာထူး/ ဦးရေ

ပညာအရည်အချင်း

ဘာသာရပ်အလိုက် ခန့်ထားမည့်ဦးရေ

(က)

စိစစ်ရေးမှူး-၂ (၂၅)ဦး

-

စီးပွားရေးပညာဘွဲ့(စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်)

(၆)ဦး

 

 

-

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်)

(၆)ဦး

 

 

-

သိပ္ပံဘွဲ့(ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်)

(၄)ဦး

 

 

-

တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိသူ

(၉)ဦး

(ခ)

ရုံးအကူ ()ဦး

-

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ

(၃)ဦး

၂။       လျှောက်ထားသူများသည်-

(က)    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

(ခ)     အမှတ်စဉ်(က)အတွက် ၂၉-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အသက်(၃၀)နှစ်၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါက ၃၀-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် (၃၅)နှစ်အထက်မကျော်လွန်သူ၊ အမှတ်စဉ်(ခ) အတွက် ၃၀-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး အသက်(၂၅)နှစ်အထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

(ဂ)     ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

၃။      သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်သာ လျှောက်ထားရမည်။ စိစစ်ရေးမှူး -၂ အတွက် လျှောက်လွှာပုံစံကို ဤနေရာကို Click ၍  Download ရယူ၍လည်းကောင်း၊  ရုံးအကူ အတွက် လျှောက်လွှာပုံစံကို ဤနေရာကို Click ၍  Download ရယူ၍ လည်းကောင်း လျှောက်လွှာတွင် ပါရှိသော အချက်များကို ပြည့်စုံစွာရေးသွင်းရမည်။ (လျှောက်လွှာရောင်းချခြင်း၊ ထုတ်ပေး ခြင်းမပြုပါ။)

၄။      လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲပါရှိရမည်-

(က)    တစ်လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ပတ်စ်ပို့အရွယ် လိုင်စင်(ကာလာ)ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ၊ (ကျောဘက်တွင် အမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်ရေးသားရန်)၊

(ခ)     အမှတ်စဉ်(က)အတွက် ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ/ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင် လက်မှတ် မိတ္တူ၊ အမှတ်စဉ်(ခ)အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်လက်မှတ် မိတ္တူ၊ (မိတ္တူမှန်ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရန်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ယူချိန်တွင် မူရင်းတင်ပြနိုင်ရမည်)၊

(ဂ)     နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မိတ္တူ)၊ (မိတ္တူမှန်ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရန်)၊

(ဃ)    ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် သက်တမ်းရှိသော အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား မိတ္တူ(ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ယူချိန်တွင် မူရင်းတင်ပြနိုင်ရမည်)၊

(င)     ဝန်ထမ်းများအတွက် မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဌာန၏ထောက်ခံချက်၊

(စ)     ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဆရာဝန်၏ ဆေးထောက်ခံစာ မူရင်း၊

(ဆ)    လျှောက်လွှာ ပိတ်ရက်မတိုင်မီ (၁)လအတွင်း အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ ထောက်ခံစာ မူရင်းနှင့် ပြစ်မှု ကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းမှ ထောက်ခံစာမူရင်း၊

(ဇ)     လာရောက်လျှောက်ထားသူများသည် ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ်ခြင်း(Dismissal)၊ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်း(Removal) ခံရသူများ မဖြစ်စေရ။ (ယခင်ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပါက (သို့မဟုတ်) ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့ပါက ဌာန၏နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုကြောင်း အမိန့်စာ မိတ္တူ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။)

(ဈ)     အစိုးရဌာနတစ်ခု၏ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ ထုတ်ပစ်/ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ရာထူးခန့်ထားခြင်းမှ အမိန့်စာပယ်ဖျက်ခြင်းခံရသူများ လျှောက်ထားခွင့်မရှိပါ။

၅။      ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများသည် လျှောက်လွှာများကို စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်သို့ လိပ်မူ၍ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်၍သော်လည်းကောင်း ၂၉-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ ရုံးချိန်အတွင်းနောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။

၆။      နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် လျှောက်လွှာ(၂)စုံကို မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဌာနထောက်ခံချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဤဝန်ကြီးဌာန၊စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနသို့ ၃၀-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ ရုံးချိန်အတွင်း နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရန် ဖြစ်သည်။

၇။      သတ်မှတ်ရက်ထက် နောက်ကျပေးပို့လာသော လျှောက်လွှာများ၊ ပညာအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီသူများ၊ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်း အချက်အလက် မပြည့်စုံသူ များကို စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။

၈။      စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး (၂၅) နေရာအတွက် လျှောက်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို စိစစ်ပြီးပါက သတ်မှတ်ချက်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသူများသည် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေ စာမေးပွဲကို ၇-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့(စနေနေ့)တွင် ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားများကို ၅-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ နှင့် ၆-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တို့တွင် စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၃၂)၊နေပြည်တော်တွင် ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက် ထုတ်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။ စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး (၂၅) နေရာ အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများကို ၁၄-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ နှင့် ၁၅-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တို့တွင် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း နှင့် ကွန်ပျူတာ လက်တွေ့စစ်ဆေးခြင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၉။      ရွေးချယ်ခြင်းခံရပါက စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ကို သိရှိပါကြောင်းနှင့် အနည်းဆုံး(၅)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိဝန်ခံချက် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ 

၁၀။    စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး (၂၅)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

          (က)    မြန်မာစာ                           (၂)နာရီမေးခွန်း

          (ခ)     အင်္ဂလိပ်စာ                        (၂)နာရီမေးခွန်း

          (ဂ)     အထွေထွေဗဟုသုတ           (၂)နာရီမေးခွန်း

၁၁။    ရုံးအကူ ရာထူး (၃) နေရာအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို ၁၅-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အမှတ်စဉ် (က) နှင့် (ခ) တို့အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်ရက်များ ပြောင်းလဲမှုရှိပါက ဤဝန်ကြီးဌာန Website https://www.mopf.gov.mm တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း၊ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများထံ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၁၂။     စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီးသူများ၏ အမည်စာရင်းကို စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန Website https://www.mopf.gov.mm တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားပါမည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၀၆၀၆၆၊ ၀၆၇-၃၄၀၆၀၆၇ သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

AttachmentSize
PDF icon Analyst-2.pdf77 KB
PDF icon Peon.pdf77.54 KB