မြန်မာနိုင်ငံ၏ စားသုံးသူဈေးဆနှုန်း (CPI) ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အခြေခံနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အခြေခံနှစ်သို့ ပြောင်းလဲတွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက် အလေးပေးရာခိုင်နှုန်း (Weight) တွက်ချက်နည်း သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ စားသုံးသူဈေးဆနှုန်း (CPI) ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အခြေခံနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အခြေခံနှစ်သို့ ပြောင်းလဲတွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက် အလေးပေးရာခိုင်နှုန်း (Weight) တွက်ချက် နည်းသင်တန်းကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (International Monetary Fund-IMF)၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၃၂)၌ ဖွင့်လှစ်ပို့ချ လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် စားသုံးသူဈေးဆနှုန်း (CPI)ကို  ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အခြေခံနှစ် ဖြင့် တွက်ချက်ထုတ်ပြန်လျက်ရှိပါသည်။ ခေတ်ကာလအလျောက် လူတို့၏ စားသုံးမှုနှင့် ဝန် ဆောင်မှုပုံစံများ ပြောင်းလဲလာသဖြင့် လိုက်လျောညီထွေရှိစေမည့် အခြေခံနှစ် (Base Year) ပြောင်းလဲတွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) မှ ဘာသာ ရပ်ကျွမ်းကျင်သူ   Ms. Mari  Yla-Jarkko မှ  ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ (ရုံးချုပ်)ရှိ ဝန်ထမ်း (၁၈)ဦးတို့ အား ဆွေးနွေးသင်ကြား ပို့ချလျက်ရှိပါသည်။