မက်ခရိုစီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍခွဲ၊ အသုံးစရိတ် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

,

မက်ခရိုစီးပွားရေး စီမံခန့်မှုကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ အောက်ရှိ မက်ခရို စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍခွဲ၊ အသုံးစရိတ်

စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၇-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင်

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ အစ်းအဝေးသို့ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ စုစုပေါင်း(၁၉) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင်

အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် (၃) လပတ်အလိုက် အစီရင်ခံစာထွက်ရှိရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍

ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။