စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ အသိပညာဖလှယ်ရေး (Knowledge Sharing) အစီအစဉ်

,

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဗဟိုဌာန (PPP Center) တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ချိုနွယ်သိမ့်မှ စီမံကိန်းစိစစ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အသိပညာဖလှယ်ပွဲ (Knowledge Sharing) ကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်မှ ၂၅ ရက်ထိ (၁၀:၀၀ နာရီမှ ၁၁:၄၅ နာရီထိ) ဦးစီးဌာန သင်တန်းကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အသိပညာဖလှယ်ပွဲတွင် စီမံကိန်းများကို စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်မှုရှိ-မရှိ၊ လူမှုရေးအရ တွက်ခြေကိုက်မှု ရှိ-မရှိ စိစစ်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ် စာတွေ့နှင့်လက်တွေ့ ရှင်းလင်းပါသည်။ ထို့နောက်တက်ရောက်လာသူများမှ မေးမြန်းချက်များကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အသိပညာဖလှယ်ပွဲသို့ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် ဦးစီးဌာနမှ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် ဝန်ထမ်း (၃၅) ဦး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။